PRIVACY-BELEID

1. Bereik van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beschermingsbeleid voor gegevens van persoonlijke aard dekt alle gegevensverwerking die kan plaatsvinden tijdens het surfen of de interactie met een van onze webpagina's of de sociale netwerken waarop wij aanwezig zijn (Facebook, Twitter, Instagram, enz.). Aan het einde van dit document wordt speciale informatie over het gebruik van sociale netwerken vermeld. Het zal ook worden toegepast op elk intern proces van KAVE HOME S.L.U dat het verzamelen van gegevens vereist, hetzij in papieren vorm, hetzij in een ander systeem.

U kunt op elke manier informatie raadplegen, en in sommige gevallen formulieren invullen, enquêtes beantwoorden, deelnemen aan wedstrijden, vragen stellen, foto's sturen, opmerkingen maken, etc. Daarom verstrekken wij persoonlijke gegevens. Op alle gegevensverwerking is ons privacybeleid van toepassing.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

In overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 delen wij u mee dat de aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt door KAVE HOME, S.L.U, met fiscale woonplaats te C/Tallers, 14 en Girona (17410), met fiscaal ID (CIF) B-55.159.271, E-mailadres klant@kavehome.com.

3. Wie is de Data Processor Officer?

De Data Processor Officer is de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens bij Kave Home S.L.U en is verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de Data Processor Officer via het volgende adres: security@kavehome.com.

4. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarvoor worden ze gebruikt?

Hier geven we aan welke persoonlijke gegevens worden beheerd en waarvoor ze worden gebruikt.

Account aanmaken:

- Identificeren van gegevens

- Doel en legitimatie: Het opzetten van een account om aankopen te doen, gelegitimeerd door zijn toestemming bij het aanmaken van de account en in het geval van gebruikersregistratie in het kader van een bestelling, zou de contractuele relatie ook van toepassing zijn,

- Ontvanger: Kave Home S.L.U

Nieuwsbrief:

- Gegevens: Emailadres

- Doel en legitimatie: Verzending van commerciële informatie, gelegitimeerd door uw toestemming.

- Ontvanger:Kave Home S.L.U

Werk met ons samen:

- Identificatie en professionele gegevens

- Doel en legitimatie: Beheer van een vacaturebank gelegitimeerd door uw toestemming.

- Ontvanger: Kave Home S.L.U

Uw toestemming kan op elk moment worden herroepen zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de behandeling die voorafgaand aan de herroeping is uitgevoerd.

Kave Home S.L.U maakt gebruik van tools om informatie te verzamelen uit de gebruikersnavigatie om gebruikersprofielen, gedrag of voorkeuren te analyseren en vervolgens gerichte campagnes uit te voeren op basis van deze gegevens. Op dit punt raden wij u ook aan om onze link voor het cookiebeleid te lezen

5. Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We zullen nu de wettelijke gronden uitleggen die ons toelaten om persoonlijke gegevens te verwerken.

1- In overeenstemming met een contractuele relatie

2- Als u ons uw toestemming geeft.

3- Voor het legitieme belang van Kave Home S.L.U om uw diensten, producten en initiatieven aan te bieden die u kunnen interesseren

4- In overeenstemming met de verplichtingen die de wet oplegt.

Wij herinneren u eraan dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken door contact op te nemen met het volgende adres: klant@kavehome.com.

6. Publicatie van foto's en video's op de webpagina of op sociale netwerken

Voor het publiceren van foto's of video's van onze medewerkers, klanten, gebruikers of minderjarigen op de website of op sociale media, evenals voor het verzamelen van gegevens voor het houden van een wedstrijd, verkrijgen wij voorafgaande, uitdrukkelijke, onbetwistbare en geïnformeerde toestemming van de eigenaar van de account, of in het geval van personen jonger dan 14 jaar, hun ouders of wettelijke voogden.

Bij de verwerking van deze foto's wordt strikt de hand gehouden aan het doel waarvoor toestemming is gegeven.

Kave Home S.L.U adviseert de gebruiker dat, behalve bij het bestaan van een wettelijke vertegenwoordiging, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon kan gebruiken en zijn persoonlijke gegevens kan meedelen, zodat de gebruiker zich er steeds van bewust moet zijn dat hij enkel persoonlijke gegevens kan verstrekken die overeenstemmen met zijn eigen identiteit en die gepast, relevant, actueel, exact en waarheidsgetrouw zijn.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Kave Home S.L.U bewaart uw Persoonlijke Gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld. De gegevens worden ook geblokkeerd gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om zich te verdedigen tegen claims, indien de richtlijn afwijkt van de richtlijn die in dit beleid is aangegeven, wordt dit in het betreffende document beschreven.

8. Aan wie geven we uw gegevens door?

Kave Home S.L.U zal uw gegevens enkel afstaan in de gevallen waar dit nodig is om de dienst te leveren en in de gevallen waar er een wettelijke verplichting bestaat.

Er worden geen internationale overdrachten van uw persoonlijke gegevens gedaan die niet gedekt worden door het Privacy Schild of door het bestaan van standaardclausules voor de bescherming van gegevens.

In het geval van sociale netwerken zal alle informatie en inhoud die door de gebruiker wordt gepubliceerd een object van communicatie zijn en gedeeld worden met de rest van de gebruikers op het sociale netwerk, net als de aard van de dienst.

9. Veiligheidsmaatregelen

Kave Home S.L.U verzekert absolute vertrouwelijkheid en privacy voor de verzamelde persoonlijke gegevens en heeft essentiële veiligheidsmaatregelen genomen om wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen, wat de integriteit en veiligheid garandeert.

De gebruiker verbindt zich ertoe zijn gebruikersnaam en paswoord zorgvuldig te gebruiken en niet ter beschikking te stellen van derden, en Kave Home S.L.U op de hoogte te stellen van elk risico van diefstal, verlies of toegang door derden op zijn account.

10. Wat zijn uw rechten als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt?

Toegang:

- U kunt de persoonlijke gegevens die door Kave Home S.L.U worden beheerd, raadplegen.

klant@kavehome.com

Rectificatie:

- U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen wanneer deze onjuist zijn.

klant@kavehome.com

Verwijdering

- U kunt de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvragen

klant@kavehome.com

Oppositie

- U kunt verzoeken dat uw persoonlijke gegevens niet worden verwerkt.

klant@kavehome.com

Beperking van de verwerking:

- U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen in de volgende gevallen:

  • - Tijdens de controle van de vraag naar de juistheid van uw gegevens
  • - Wanneer Kave Home S.L.U uw gegevens niet hoeft te verwerken, maar u ze wel nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van uw vorderingen

klant@kavehome.com

Draagbaarheid:

- U kunt een elektronische kopie ontvangen van de gegevens die u ons elektronisch heeft verstrekt.

klant@kavehome.com

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens niet in overeenstemming met het reglement hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op security@kavehome.com.

Echter, wanneer u het overweegt, kunt u een claim indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (www.aepd.es).

11. Taal

Dit privacybeleid is beschikbaar in verschillende talen om zich aan te passen aan de taal van de verschillende gebruikers die toegang hebben tot de website. In geval van twijfel over de interpretatie of tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies, zal het document dat de interpretatie zal regelen altijd het Spaanse privacybeleid zijn.

12. Sociale netwerken

De werking van sociale netwerken staat niet onder de controle van Kave Home S.L.U, en daarom wordt de informatie die u publiceert gedeeld met alle gebruikers op de netwerken. Deze netwerken maken ook interactie met andere gebruikers mogelijk, en daarom worden hieronder enkele veronderstellingen beschreven waarmee rekening moet worden gehouden.

Het doel van het gebruik van sociale netwerken is de zichtbaarheid en de verspreiding van de producten die door Kave Home S.L.U zijn ontwikkeld.

In principe geldt hetzelfde beleid inzake gegevensbescherming dat in dit document wordt gespecificeerd met betrekking tot het verzamelen, verwerken en overdragen van gegevens.

De gebruiker moet zich ertoe verbinden:

- Geen informatie te publiceren die niet voldoet aan de eisen van waarheidsgetrouwheid, openbaar belang en respect voor de waardigheid van mensen. In het bijzonder moet de gebruiker elk gedrag vermijden dat in strijd is met het beginsel van non-discriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst, ideologie of enige andere persoonlijke of sociale omstandigheid, en tegen de privacy, de eer en het imago, aangezien hij verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid en de rechtmatigheid van de gepubliceerde inhoud.

- Geen afbeeldingen, video's of andere soorten opnamen maken of publiceren zonder toestemming van de betrokkenen.

Kave Home S.L.U steunt niet de meningen van anderen of de ideologie van de profielen waarmee het vriendschap heeft in welk sociaal netwerk dan ook.

Kave Home S.L.U behoudt zich het recht voor om alle informatie die door anderen wordt gepubliceerd en die in strijd is met de wet, aanspoort om dit te doen, of die berichten bevat die de waardigheid van personen of instellingen aantasten, te verwijderen uit haar sociale netwerken. Bovendien kan zij het profiel dat verantwoordelijk is voor deze berichten blokkeren of melden.

Aanbevelingen aan gebruikers:

  • Herzie en lees de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het sociale netwerk bij de registratie.
  • Ontdek de configuratie en gebruiksmogelijkheden die het netwerk biedt.
  • Configureer de gewenste mate van privacy voor uw profiel op het sociale netwerk.
  • Publiceer geen excessieve informatie over uw persoonlijke en gezinsleven.
  • Wees voorzichtig met de publicatie van audiovisuele inhoud en afbeeldingen op uw profiel, vooral als het afbeeldingen bevat die betrekking hebben op derden.
  • Bied geen gegevens van derden aan zonder hun voorafgaande toestemming.

De sociale netwerken die door Kave Home S.L.U worden beheerd zijn:

Facebook

Instagram

Twitter

Pinterest