Mid Season Sale | Fins a -45% | Comprar

Política de Privacitat i cookies

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les quals puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de la KAVE HOME SL que requereixi la recollida de dades, sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals i quines són les dades de contacte?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per KAVE HOME, SL, amb domicili fiscal C / Tallers, 14 a Girona (17410), amb CIF B-55.159.271.

El Delegat del tractament de la Protecció de Dades Personals és la persona física o moral que, sola o al costat d'altres persones, és encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en Kave Home SL i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades.

El responsable del tractament de les Dades Personals transmesos és: Kave Home S.LC/Tallers, 14, 17410 Girona CIF B-55.159.271Teléfono: (+34) 900 89 79 80Correo electrònic: security@kavehome.com

 

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Creació del seu compte

 • Dades: Nom, cognoms, mail, telèfon i adreça
 • Finalitat i legitimaciCreació del compte per a realitzar comandes, legitimat per la relació contractual
 • Destinataris: Kave Home S.L.

Newsletter

 • Dades: Mail 
 • Finalitat i legitimacióEnviament d'informació comercial, legitimat amb el seu consentiment
 • Destinataris:  Kave Home S.L..

"D'acord a l'Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a l'RGPD, d'haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció a la nostra Newsletter, utilitzarem les dades necessàries per a això per a l'enviament de comunicacions comercials d'acord a l'esmentat consentiment. Vostè pot donar-se de baixa de la Newsletter en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte;aquí o haciendo click aquí. Després donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usats, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els vam informar en aquest document. "

Treballa amb nosaltres

 • Dades: : Nom, cognoms, mail, telèfon i currículum vita
 • Finalitat i legitimacióGestió d'una borsa de treball legitimat pel seu consentiment.
 • Destinatarios:Kave Home S.L..

Kave Home SL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d'una relació contractual

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de Kave Home SL per mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça:cliente@kavehome.com.

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web oa les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

 

Dades no pertinents

Kave Home S.L. adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

Kave Home S.L. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política, es detalla en el document pertinent.

 

A qui comunicarem les seves dades?

Kave Home S.L. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat

Kave Home S.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de la Kave Home SL qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

 

Política de cookie

Més informació aquí

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Accés

 

Rectificació 

 

Supressió

 

Oposición

 

Limitació del tractament

 • Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos
  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades
  • Quan Kave Home SL. no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessitis per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • cliente@kavehome.com

 

Portabilitat

 • Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic
 • cliente@kavehome.com

 

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça security@kavehome.com

Això no obstant, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

L'exercici dels seus drets és gratuït

 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de Kave Home SL., I per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Kave Home SL

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L'usuari s'ha de comprometre a:

No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

Kave Home S.L. no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

Kave Home S.L.es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulnerin la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris / les usuàries

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests

Les xarxes socials gestionades per Kave Home SL són:

  Loading...