KAVE AFFILIATES


Voorwaarden


Om een geautoriseerde Kave Home affiliate te zijn, ga je akkoord met de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat je je inschrijft en als affiliate gebruik maakt van het Kave Home platform. Door je in te schrijven voor het affiliate programma van Kave Home, geef je aan dat je deze overeenkomst en haar voorwaarden accepteert.AFFILIATIE-OVEREENKOMST

Deze overeenkomst wordt gesloten voor en tussen:

  1. Jij als affiliate (hierna, na aanvaarding door Kave Home, de "Affiliate"), en
  2. KAVE HOME SL, waarvan geregistreerde kantoor gevestigd te c / Tallers 14, Pol. Ind. Bosc d'en Cuca, 17410 Sils, Girona (hierna, "KAVE HOME").

Hierna zullen de Affiliate en KAVE HOME gezamenlijk worden aangeduid als de "Partijen" en elk van hen als een "Partij".TOELICHTING

  1. KAVE HOME heeft een dienst ontwikkeld en geëxploiteerd die de Affiliate in staat stelt om een potentiële vergoeding te ontvangen door het opnemen van een reeks van content, bepaald door KAVE HOME, op hun website, op voorwaarde dat aan alle verplichtingen en voorwaarden aangegeven in dit contract is voldaan.
  2. KAVE HOME maakt gebruik van iDevAffiliate om de goede werking van deze dienst te waarborgen.
  3. De Affiliate wenst deel te nemen en KAVE HOME kan wensen dat de Affiliate deelneemt (indien hij/zij dit later accepteert) aan het affiliate-programma, een en ander onder voorbehoud van het navolgende:CLAUSES

  1. Definities

In de context van dit contract hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1.1 "Content" advertentie-materiaal (links, banners, etc.) dat beschikbaar is op het Platform en waarvan de implementatie op de Website van de Affiliate is toegestaan door dit contract.

1.2 "Click" verwijst naar een gebruiker die een link opent op de website van de Affiliate die doorverwijst naar de website van Kave Home.

1.3 "Lead" verwijst naar een handeling die wordt verricht door de gebruiker die is ingelogd op de Website van Kave Home en via de link die op de Website van de Affiliate wordt weergegeven, zoals het registreren van een nieuwe gebruiker.

1.4 " Kave Home Website " is www.kavehome.com

1.5 “Affiliate Website”: website van een Affiliate die aan KAVE HOME is medegedeeld tijdens het registratieproces van de Affiliate in het systeem.

1.6 "Platform" is de interface van de Kave Home ledenruimte waarin de Affiliates, eenmaal geregistreerd en geaccepteerd door Kave Home, toegang zullen hebben om de Content te bekijken.

1.7 "Traffic" is een term die klikken, leads en gevalideerde transacties/verkopen omvat.

1.8 "Artificial traffic" is een term die de clicks, leads en ongeldige transacties / verkopen omvat, die kunnen komen (bijvoorbeeld en zonder beperking) van automatische opening, spiders, robots, verzoeken via e-mail of discussieforums, generatoren van scripts, van de positionering van links op andere websites dan die welke zijn aanvaard door KAVE HOME, en van clicks niet gegenereerd door een browser, van clicks van een actieve interventie van een Bezoeker die een bepaald niveau van de website wil bereiken.

1.9 "Transactie/sale" verwijst naar de aankoop van een product of dienst die op de website van de Affiliate wordt voorgesteld, waarbij een gebruiker op de website van Kave Home is ingelogd en die via een op de website van de Affiliate geplaatste link tot stand is gekomen.

1.10 "Bezoeker" verwijst naar iedere persoon die op een link op de Affiliate Website klikt en op de Kave Home Website terechtkomt.

Woorden die in het mannelijk gebruikt worden, omvatten ook het vrouwelijk en het andere geslacht, en woorden die in het enkelvoud gebruikt worden, omvatten ook het meervoud en het omgekeerde.

  1. Object

2.1 Het doel van dit contract is het regelen van de voorwaarden van de samenwerking tussen KAVE HOME en de geregistreerde users die de voorwaarden van dit contract hebben geaccepteerd, affiliates willen worden en door KAVE HOME zijn geaccepteerd om affiliates te worden (de "Affiliates").

2.2 Door middel van deze overeenkomst, en zodra de Affiliate door Kave Home is geautoriseerd om deel te nemen aan het affiliate-programma, geeft KAVE HOME de Affiliate toestemming om Content op de Website van de Affiliate te plaatsen met links naar de Website van Kave Home.

  1. Affiliate Obligaties

3.1. Minderjarigen: indien de Affiliate een individu is, dient deze ouder dan 18 jaar te zijn. Indien de Affiliate niet meerderjarig is, dient een van zijn of haar ouders toestemming te geven bij de registratie in het KAVE HOME netwerk. In het geval dat een minderjarige Affiliate wordt geregistreerd zonder voorafgaande toestemming van hun ouders, zal het contract als nietig worden beschouwd.

3.2. Waarheidsgetrouwheidsgarantie: De Affiliate garandeert dat alle aan Kave Home verstrekte informatie waarheidsgetrouw en accuraat is. De Affiliate dient KAVE HOME onverwijld op de hoogte te stellen van iedere wijziging in de verstrekte informatie. Deze wijziging moet worden doorgegeven via het volgende e-mailadres: affiliates@kavehome.com.

3.3. Rechtspersonen: indien de Affiliate een rechtspersoon is, dienen zij aan KAVE HOME de volledige bedrijfsnaam van hun bedrijf, hun fiscale identificatiecode, hun fiscale en commerciële adres (indien deze verschillend zijn) en hun BTW-nummer door te geven.

3.4. Verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering en werking: De Affiliate is verantwoordelijk voor het correct functioneren van de Affiliate Website en de content daarvan en zal ervoor zorgen dat deze steeds in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. De Affiliate is tevens verantwoordelijk voor de implementatie, ingebruikname en het onderhoud van de Content op de Affiliate Website.

3.5. Verplichting om niet te wijzigen: de Affiliate mag op geen enkele wijze het uiterlijk van de op het Platform opgenomen Content wijzigen. Ook mag de Affiliate de Content niet gebruiken op een manier die het imago van KAVE HOME negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden.

3.6. Intellectuele en industriële eigendom: De Affiliate garandeert dat (i) hij/zij eigenaar is van de rechten van alle informatie en de inhoud van de website van de Affiliate of, in voorkomend geval, dat (ii) de eigenaar van de informatie en de inhoud/content op de website van de Affiliate uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de publicatie ervan op de website van de Affiliate. De Affiliate garandeert tevens dat de informatie en publicaties op de website van de Affiliate geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten en dat de inhoud ervan niet beledigend, illegaal, denigrerend, misleidend, obsceen, racistisch of discriminerend is.

3.7. Verbod op artificial traffic: de Affiliate stemt ermee in geen gesimuleerd verkeer op zijn/haar webpagina('s) te genereren of hiertoe bij te dragen door het gebruik van enig mechanisme voor automatische verkeersgeneratie.

3.8. Schadeloosstelling: de Affiliate zal KAVE HOME vrijwaren van alle verantwoordelijkheden, procedures, kosten, schade, verliezen of uitgaven van KAVE HOME (met inbegrip van kosten voor juridische vertegenwoordiging) in verband met de inhoud of de werking van de Affiliate Website, het misbruik van de Content, eventuele onjuiste informatie die de Affiliate aan Kave Home heeft verstrekt, enige andere schending van deze Overeenkomst of enige nalatige of onwettige handeling die door de Affiliate is verricht.

3.9. Melding in geval van inbreuk: de Affiliate dient KAVE HOME onmiddellijk op de hoogte te stellen van ieder ongepast of onrechtmatig gebruik dat wordt gemaakt (of waarvan het vermoeden bestaat dat het wordt gemaakt) van de Content van de Website van de Affiliate naar de KAVE HOME Website.4. Remuneratie

4.1 KAVE HOME zal de Affiliate vergoeden met de geldbedragen die voortvloeien uit de toepassing van de voor elk product voorgestelde eenheidsprijzen voor het aantal registraties en/of transacties die via de op de Website van de Affiliate geplaatste Content worden gegenereerd. Elke Affiliate zal zijn eigen prijzen en contractvoorwaarden hanteren in zijn privégedeelte van het Platform, die door de Affiliate als volledig geaccepteerd zullen worden beschouwd.

4.2 De affiliate kan extra commissies verdienen die op het platform worden aangegeven.

4.3 Voor de betaling van de vergoeding is het essentieel dat KAVE HOME vooraf controleert of de records en / of transacties die zijn uitgevoerd geldig zijn.

4.4 De Affiliate gaat akkoord met het gebruik van de self-billing methode, wat inhoudt dat KAVE HOME een factuur zal uitschrijven namens de Affiliate. BTW (indien van toepassing) zal worden toegevoegd aan de vergoeding vermeld op het Platform.

4.5 De betaling van de potentiële vergoeding aan de Affiliate zal op maandelijkse basis geschieden. Alle betalingen worden berekend over het totale geldige verkeer dat is gegenereerd tot het einde van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de betaling plaatsvindt. De betaling van de vergoeding voor de transacties die zijn gegenereerd door de aankoop van producten door gebruikers, kan in geen geval plaatsvinden vóór het einde van de wettelijk vastgestelde termijn voor de teruggave van deze producten.

4.6 De gecumuleerde bedragen brengen geen rente op. De betaling van de affiliate geschiedt rechtstreeks op de bankrekening van de affiliate, waarvan de gegevens door de affiliate dienen te worden aangegeven in zijn of haar privé-gedeelte binnen het Platform.5.
Onafhankelijkheid van de Partijen

5.1 De ondertekening van dit contract impliceert op geen enkele wijze het ontstaan van een arbeidsverhouding tussen KAVE HOME en de Affiliate, noch het ontstaan van een vennootschap, vereniging, handelsagentschap, filiaal of vertegenwoordiging van enig soortgelijk type relatie tussen de Partijen, waarbij de Affiliate op geen enkele wijze gemachtigd wordt om op te treden namens of als vertegenwoordiger of agent van KAVE HOME.

5.2 De Affiliate is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige nakoming van alle fiscale, arbeidsrechtelijke en sociale verplichtingen die van hem of haar kunnen worden verlangd.6. Beperkingen van de aansprakelijkheid van KAVE HOME

6.1 KAVE HOME wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade of verlies geleden door de Affiliate in de ontwikkeling van dit contract, behalve indien dergelijke schade een direct gevolg is van de grove nalatigheid of exclusieve opzet van KAVE HOME. In ieder geval zal KAVE HOME niet verantwoordelijk zijn voor de kosten van juridische bijstand die de Affiliate besluit in te huren.

6.2 KAVE HOME is niet verantwoordelijk voor gebreken in de service, onderbrekingen in de toegang tot de service, verlies van gegevens in het informatieverwerkingssysteem, defecten als gevolg van het beveiligingssysteem of virussen of andere onderdelen van de service, meetsoftware en/of een andere website van de Affiliate. KAVE HOME wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van fouten met betrekking tot het opzetten van de links op de website van de affiliate of de specifieke werking van deze links.7.
Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 Deze overeenkomst heeft een initiële duur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de Affiliate door KAVE HOME, en kan worden verlengd voor opeenvolgende perioden van gelijke duur, tenzij een van de partijen deze opzegt door middel van een schriftelijke kennisgeving verwezen naar de andere partij. Genoemde mededeling kan worden gedaan per e-mail, reguliere post of via het Platform.

7.2 KAVE HOME heeft het recht om dit contract te beëindigen en/of de toegang van de Affiliate tot de KAVE HOME affiliatie dienst op te schorten, onverminderd het recht op vergoeding van de schade die hieruit kan voortvloeien, wanneer:

7.2.1 KAVE HOME de Affiliate en/of de inhoud van de Affiliate Website ongepast acht.

7.2.2 De Affiliate frauduleus of illegaal handelt of gesimuleerde traffic naar de Kave Home Website genereert of probeert dit te genereren, of anderszins in strijd met enige bepaling van deze Overeenkomst handelt;

7.2.3 De Affiliate heeft gedurende een periode van twee (2) maanden geen Traffic gegenereerd.

7.3 In geval van beëindiging door een van beide partijen dient de Affiliate het gebruik van de Content onmiddellijk te staken en deze van de Website van de Affiliate te verwijderen.

7.4 Indien de overeenkomst door één van de partijen wordt beëindigd, zal KAVE HOME het eventueel nog verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na de beëindigingsdatum van de overeenkomst betalen. De Affiliate heeft geen recht op enige vergoeding in het geval dat de overeenkomst is beëindigd als gevolg van het niet nakomen door de Affiliate van de verplichtingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen.8.
Contract overdracht

De Affiliate mag niet alle of een deel van hun rechten en verplichtingen van dit contract overdragen, of instemmen met enig recht op dit contract aan een derde partij, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van KAVE HOME.

KAVE HOME kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van dit contract overdragen aan een derde partij.


9.
Verhouding tussen de Partijen

Elke partij zal worden beschouwd als een onafhankelijke contractant met betrekking tot het voorwerp van de wet van deze Overeenkomst, en niets in deze overeenkomst zal worden beschouwd of geïnterpreteerd op enigerlei wijze als het creëren van een partnerschap, joint venture, dienstverband, arbeidsverhouding, agent of andere soortgelijke relatie.

9.1 Dit Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen over het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere contracten, overeenkomsten, pacten en/of toezeggingen (mondeling of schriftelijk) die tussen hen bestonden.10.
Intellectuele Eigendomsrechten

Door de ondertekening van deze overeenkomst verkrijgt de Affiliate geen enkel recht of licentie op het intellectuele eigendom van KAVE HOME of haar technologie-leverancier, met uitzondering van het recht om links te plaatsen op de website van de Affiliate in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.11.
Data-bescherming

11.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, zal KAVE HOME, handelend als de verantwoordelijke voor de verwerking, de persoonsgegevens verwerken die de Affiliate communiceert via het Platform.

11.2. Het doel van de verwerking, alsmede de rechtsgrondslag, is de instandhouding, ontwikkeling, naleving en controle van de uit dit contract voortvloeiende rechten en plichten. De verwerking is strikt noodzakelijk voor dit doel. De gegevens zullen worden bewaard gedurende de gehele looptijd van het Contract en gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen die verband houden met de uitvoering van het Contract. De gegevens zullen alleen worden verwerkt door KAVE HOME en door die derden aan wie de Partijen wettelijk of contractueel verplicht zijn om ze mee te delen (zoals derde dienstverleners aan wie een dienst is toevertrouwd die verband houdt met het beheer of de uitvoering van het Contract, bijvoorbeeld iDevAffiliate).

11.3. De Affiliate geeft, als eigenaar van de gegevens, uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van de hier beschreven gegevens.

11.4. De Affiliate kan gebruik maken van het recht om toegang te vragen tot hun persoonlijke gegevens, de rectificatie, verwijdering, de beperking van de behandeling, de overdraagbaarheid van hun gegevens, evenals hun recht om bezwaar te maken tegen de behandeling, door middel van een schriftelijke mededeling aan KAVE HOME op het adres affiliates@kavehome.com. Ook kunnen belanghebbenden een vordering indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.12.
Modificeren van het contract

12.1. De Affiliate wordt ervan op de hoogte gesteld dat de overeenkomst te allen tijde door KAVE HOME kan worden gewijzigd en wordt regelmatig uitgenodigd het Platform te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De online versie van de overeenkomst die op het Platform verschijnt, heeft in geval van tegenstrijdigheid voorrang op elke andere versie en is van toepassing op de Affiliate (ongeacht de datum van de eerste contractering door de Affiliate) vijftien (15) dagen na publicatie van de nieuwe versie van de overeenkomst op het Platform.

12.2. Het staat de Affiliate vrij de nieuwe contractvoorwaarden te verwerpen, in welk geval hij zijn bereidheid tot beëindiging van de overeenkomst kenbaar moet maken door de instructies te volgen die zijn vermeld in clausule 7 (Duur en beëindiging van de overeenkomst).

12.3. Het gebruik van het Platform en de Content door de Affiliate na de vijftien (15) dagen als bedoeld in artikel 12.1 betekent aanvaarding van de nieuwe voorwaarden door de Affiliate.13.
Gedeeltelijke nietigheid

Het nietig of ongeldig verklaren van een clausule van dit contract zal geen invloed hebben op de geldigheid en de doeltreffendheid van andere clausules.

14.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Elke geschilkwestie met betrekking tot dit contract zal onderworpen zijn aan het Spaanse recht. Beide partijen onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de rechtbanken en tribunalen van Girona (Spanje), waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van iedere andere bevoegde jurisdictie.