LEGAL NOTICE

Welkom op de website van KAVE HOME S.L.U

Bij deze presenteren we je de gebruiksvoorwaarden voor deze webpagina. Als webbezoeker van onze website heb je de rol van gebruiker en accepteer je daarom automatisch de voorwaarden die in dit document worden beschreven.

Identificatie

Overeenkomstig artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, staat KAVE HOME, S.L.U geregistreerd als het bedrijf KAVE HOME, S.L.U met als fiscaal adres C/Tallers, 14 in Girona (17400).

De naam van het bedrijf is KAVE HOME, S.L.U met BTW-nummer (CIF): B-55.159.271 en het is geregistreerd in het Handelregister van Girona, volume 2910, Blad 92, pagina GE 54360 (hierna "KAVE").

Gebruiksregels

De gebruiker stemt ermee in om op gepaste en rechtmatige wijze gebruik te maken van de website en de inhoud en diensten ervan, in overeenstemming met de geldende wetgeving, algemeen aanvaarde moraal, fatsoen en openbare orde.

Het is verboden om enigerlei actie te ondernemen die wijzigingen aan de inhoud van deze WEBSITE of de storing ervan kan veroorzaken, waaronder de invoering van virussen of dergelijke.

Intellectueel eigendom

De pagina's van de WEBSITE en de informatie en elementen die het bevat, met inbegrip van teksten, documenten, foto's, tekeningen, grafische voorstellingen, databases, video's en logo's, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende tekens, worden beschermd door intellectueel eigendom of industrieel auteursrecht, waarvan KAVE of de bedrijven in haar groep legitieme eigenaren of licentiehouders zijn.

Elke vorm van uitbuiting, met inbegrip van elke vorm van reproductie, distributie, cessie aan derden, openbare communicatie en wijziging, door middel van enigerlei vorm van steun en medium, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming, is verboden.

Verantwoordelijkheid

Ons doel is om een WEBSITE aan te bieden die een continue werking van maximale kwaliteit biedt.

We informeren u echter dat we geen continue toegang kunnen garanderen en dat de pagina's kunnen worden belemmerd of onderbroken door factoren of omstandigheden buiten onze controle.

KAVE is niet verantwoordelijk voor de informatie en afwijkende inhoud in ruimtes of webpagina's van derden die toegankelijk zijn via hyperlinks of links.

KAVE is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit onder meer:

  • -Interferenties, onderbrekingen, storingen, omissies, telefonische storingen, vertragingen, verstoppingen of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem veroorzaakt door tekortkomingen, overbelasting en fouten in telecommunicatielijnen en netwerken.
  • -Onrechtmatige onderbrekingen door het gebruik van kwaadaardige Programma's van welke aard dan ook en via alle communicatiemiddelen.
  • -Onjuist of ongepast gebruik van de website.
  • -Fouten veroorzaakt door een storing van de browser of door het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

In geval van schade door illegaal of onjuist gebruik van deze website, kunnen vorderingen worden ingesteld tegen de gebruiker voor eventueel veroorzaakte schade of verliezen.

Evenzo is de gebruiker aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van "robots", "spiders" of soortgelijke hulpmiddelen die worden gebruikt voor het verzamelen of onttrekken van gegevens of enigerlei actie van hun kant die een onredelijke overbelasting oplegt aan de werking van de Website.

Wetgeving

Elke controverse die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website zal onderworpen zijn aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Spaanse rechtbanken.