Privacybeleid en cookies

Bereik van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens heeft betrekking op elke mogelijke verwerking van deze gegevens als gevolg van het browsen op of interacteren met een van onze webpagina's of sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Aan het einde van dit document vindt u gespecificeerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het geval van het gebruik van de sociale netwerken. Dit beleid is ook van toepassing op alle interne procedures van KAVE HOME S.L. waarvoor gegevens verzameld moeten worden; hetzij via geprinte formulieren, hetzij op welke andere manier dan ook.

 

In elk van deze media kunt u informatie raadplegen en in sommige gevallen formulieren invullen, enquêtes beantwoorden, deelnemen aan prijsvragen, vragen stellen, foto's sturen, opmerkingen maken, etc. en zodoende verstrekt u uw persoonsgegevens aan ons. Alle verwerkingen zijn onderworpen aan ons privacybeleid.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raadsvergadering van 27 april 2016, informeren wij u dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen worden verwerkt door KAVE HOME, S.L., met fiscaal adres C/ Tallers, 14 en Girona (17410), met fiscaal nummer CIF B-55.159.271, E-mail klant@kavehome.com.

 

Wie is de Functionaris Gegevensbescherming?

De Functionaris Gegevensbescherming is diegene die verantwoordelijk is voor het waarborgen van het fundamentele recht op de bescherming van uw persoonsgegevens in Kave Home S.L. en de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: security@kavehome.com

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld en wat is het doel ervan?

De persoonsgegevens die u verstrekt, evenals de doeleinden ervan, worden hieronder gespecificeerd.

 

Het aanmaken van uw account

 • - Gegevens: Naam, achternaam, e-mail, telefoon en adres.
 • - Doeleinde en rechtvaardigingsgrond: Het aanmaken van een account om bestellingen te plaatsen, op grond van de contractuele afspraak
 • Ontvangers: Kave Home S.L.

Nieuwsbrief

 • Gegevens: E-mail
 • Doeleinde en rechtvaardigingsgrond: Het verzenden van commerciële informatie, op grond van uw toestemming
 • Ontvangers: Kave Home S.L.

Werk bij ons

 • Gegevens: Naam, achternaam, e-mail en telefoon, Curriculum Vitae
 • Doeleinde en rechtvaardigingsgrond: Het beheer van een vacaturedatabank op grond van uw toestemming.
 • Ontvangers: Kave Home S.L.

 

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Kave Home S.L. gebruikt hulpmiddelen om profielen, klikgedrag en voorkeuren van gebruikers te analyseren en voert vervolgens gerichte campagnes uit op basis van deze gegevens.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

 

Hieronder lichten we de juridische gronden toe die ons toestaan uw persoonlijke gegevens te verwerken.

1- In naleving van een contractuele afspraak

2- Wanneer u toestemming geeft  

3- Voor legitiem belang van Kave Home S.L. om u diensten, producten en initiatieven te tonen die u mogelijk interesseren

4- Naleving van door de wet opgelegde verplichtingen

Wij herinneren u eraan dat u uw toestemming te allen tijde via volgende e-mailadres kunt intrekken: klant@kavehome.com.

 

 

Publicaties van foto's of video's op de website of sociale netwerken

Voor de publicatie van foto's of video's van onze werknemers, klanten, gebruikers of minderjarigen op de website of sociale netwerken, evenals het verzamelen van gegevens om een prijsvraag te houden of om andere persoonsgegevens te verwerken, hebben vragen wij de voorafgaande, expliciete en onbetwistbare toestemming van de eigenaar ervan. In het geval van minderjarigen jonger dan 14, wordt deze toestemming verleend door de ouders of wettelijke voogden.

De verwerking van deze foto's voldoet aan het evenredigheidsbeginsel, dat wil zeggen dat ze alleen worden verwerkt voor het doeleinde waarvoor de toestemming is verleend.

Ongepaste gegevens

Kave Home S.L. informeert de gebruiker dat, afgezien van een wettelijk bepaalde vertegenwoordiging, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon kan aannemen of zijn of haar persoonsgegevens mag delen. De gebruiker moet te allen tijde rekening houden met het feit dat hij of zij alleen persoonsgegevens kan verstrekken die overeenkomen met zijn of haar eigen identiteit en dat die adequaat, relevant, actueel, nauwkeurig en waar dienen te zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Kave Home S.L. bewaart uw persoonsgegevens zo lang ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als een richtlijn afwijkt van dit beleid, wordt dit in het betreffende document aangegeven.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Kave Home S.L. zal uw gegevens alleen gebruiken voor de door de gebruiker aangegeven diensten en wanneer het wettelijk voorgeschreven is.

Uw gegevens zullen niet internationaal gedeeld worden.

 

In het geval van de sociale netwerken zal alle informatie en inhoud die door de gebruiker is gepubliceerd, gedeeld kunnen worden met de rest van de gebruikers, gezien de aard van deze diensten.

 

Beveiligingsmaatregelen

Kave Home S.L. verzekert absolute vertrouwelijkheid en privacy omtrent de verzamelde persoonsgegevens en heeft daarom essentiële beveiligingsmaatregelen genomen om wijziging, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen en de integriteit en veiligheid ervan te waarborgen.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord zorgvuldig om te gaan met zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord en deze niet aan derden ter beschikking te stellen, en is eveneens verplicht om Kave Home S.L. te informeren in het geval diefstal of verlies van zijn of haar gebruikersgegevens, of het risico van toegang door derden.

 

Wat zijn uw rechten wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt?

 Toegang

 • - U kunt uw persoonsgegevens raadplegen die door Kave Home S.L. beheerd worden.
 • klant@kavehome.com

 Wijziging

 Verwijdering

 • - U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • klant@kavehome.com

 Bezwaar tekenen

 • - U kunt bezwaar tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • klant@kavehome.com

 Beperking van de verwerking

 • - U kunt in de volgende gevallen een verzoek in dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  • - Terwijl een aangetekend bezwaar met betrekking tot de correctheid van uw gegevens wordt gereviseerd.
  • - Wanneer Kave Home S.L. uw gegevens niet hoeft te verwerken, maar u ze zelf nodig heeft voor het indienen of verdedigen van claims.
 • klant@kavehome.com

Aansprakelijkheid

 • - U kunt op digitale wijze de gegevens ontvangen die u via een digitaal formaat aan ons heeft verstrekt
 • klant@kavehome.com

 

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de voorschriften hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via security@kavehome.com

U kunt echter eveneens een claim indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es).

Om uw rechten uit te oefenen, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs of een officieel document waaruit uw identiteit blijkt, bij te voegen.

Het uitoefenen van uw rechten is geheel gratis

 

Sociale netwerken

Kave Home S.L. is niet verantwoordelijk voor het functioneren van sociale netwerken en is daarom niet aansprakelijk wanneer de informatie die u publiceert gedeeld wordt door andere gebruikers. Daarnaast maken deze media de interactie met andere gebruikers mogelijk, en daarom hebben we hieronder een aantal aanwijzingen gespecificeerd waar u rekening mee dient te houden.

Het doel van het gebruik van sociale netwerken is om de aanwezigheid en verspreiding van de door Kave Home S.L.ontwikkelde producten te verhogen

In principe geldt hetzelfde beleid voor het gebruik van sociale netwerken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals gespecificeerd in dit document, in relatie tot het verzamelen, verwerken en overdragen van gegevens.

 

De gebruiker dient te voldoen aan:

 

-Publiceer geen informatie als deze niet voldoet aan de vereisten van waarachtigheid, publieke belangstelling en respect voor de waardigheid van andere gebruikers. De gebruiker dient vooral gedrag te vermijden dat in strijd is met het non-discriminatiebeginsel om redenen van geslacht, ras, religie, ideologie of enig andere persoonlijke of sociale omstandigheid, of in strijd is met het privacybeleid, de eer en het imago, zijnde de eindverantwoordelijke voor de waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de gepubliceerde inhoud

 

-Geen foto's, video's of andere soorten media opnemen of publiceren zonder toestemming van de betrokkenen

 

Kave Home S.L. identificeert zich niet met de meningen of ideologieën van gebruikers waarmee u bevriend bent op welke sociaal media dan ook.

 

Kave Home S.L. behoudt zich het recht voor om informatie, gepubliceerd door gebruikers, te kunnen verwijderen van zijn sociale netwerken als die informatie in strijd is met wet, aanspoort tot onwettelijke handelingen of die informatie bevatten die de waardigheid van personen of instellingen kan schaden. Evenals het blokkeren of rapporteren van het gebruikersprofiel achter deze berichten.

 

Aanbevelingen voor gebruikers

- Controleer en lees de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale netwerk op het moment van aanmelden.

- Bestudeer de instellings- en gebruiksmogelijkheden die het netwerk biedt.

- Selecteer via de instellingen een adequaat privacy-niveau voor uw gebruikersprofiel op het sociale netwerk.

- Publiceer geen overmatige informatie over uw privé- en gezinsleven.

- Wees voorzichtig met de publicatie van audiovisuele inhoud en grafische afbeeldingen via uw profiel, vooral als deze afbeeldingen door derden worden gehost.

- Bied geen gegevens van derden aan zonder hun voorafgaande toestemming.

 

De sociale netwerk-accounts beheerd door Kave Home SL zijn:

Facebook

Instagram

Twitter

 Pinterest

  Loading...