Reikwijdte van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beveiligingsbeleid voor gegevens van persoonlijke aard omvat alle gegevensverwerking die kan optreden tijdens het browsen of de interactie met een van onze webpagina's of de sociale netwerken waarop we aanwezig zijn (Facebook, Twitter, Instagram, enz.). Aan het einde van dit document zal speciale informatie worden gespecificeerd met betrekking tot het gebruik van sociale netwerken. Het zal ook worden toegepast op elk intern proces van KAVE HOME S.L. dat gegevensverzameling vereist, hetzij op papier of in een ander systeem.

 

By any means, you can consult information, and in some cases fill out forms, answer surveys, participate in competitions, ask enquiries, send photos, make comments, etc. therefore we provide personal data information. All data processing is subject to our privacy policy.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

In overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, informeren wij u dat persoonsgegevens die aan ons zijn overgedragen, zullen worden verwerkt door KAVE HOME, S.L., met fiscale woonplaats bij C/Tallers, 14 en Girona (17410) , met BTW-nummer (CIF) B-55.159.271, e-mailadres customer@kavehome.com .

 

Wie is de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens?

De functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens is de persoon die verantwoordelijk is voor het beschermen van het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens bij Kave Home S.L. en is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens via het volgende adres: security@kavehome.com 

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarvoor wordt deze gebruikt?

Hier specificeren we de persoonlijke gegevens die worden beheerd en waarvoor ze worden gebruikt.

Account instellen

 • - Gegevens:Naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.:
 • - Doel en legitimisatie:Het instellen van een rekening om aankopen te doen, die worden gelegitimeerd door de contractuele relatie
 • - Ontvanger:Kave Home S.L.

Nieuwsbrief

 • - Gegevens: E-mailadres
 • - Doel en legitimisatie:Het verzenden van commerciële informatie, door uw toestemming te legitimeren.
 • - Ontvanger:Kave Home S.L.

Werken bij ons

 • - Gegevens: Naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, CV
 • - Doel en legitimisatie: Het beheer van een door uw toestemming gelegitimeerd JobBoard.
 • - Ontvanger:Kave Home S.L.

 

Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Kave Home S.L. maakt gebruik van tools om gebruikersprofielen, gedrag en voorkeuren te analyseren en campagnes te maken op basis van deze gegevens.

 

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We zullen nu de juridische gronden uitleggen die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken.

1- in naleving van een contractuele relatie

2- wanneer u ons uw toestemming geeft.

3- voor legitiem belang van Kave Home S.L. om uw diensten, producten en projecten aan te bieden die u mogelijk interesseren

4- in overeenstemming met de door de wet opgelegde verplichtingen.

We herinneren u eraan dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken door contact op te nemen met het volgende adres: customer@kavehome.com 

 

Publicatie van foto's en video's op de webpagina of op sociale netwerken

Om foto's of video's van onze medewerkers, klanten, gebruikers of minderjarigen op de website of op sociale media te publiceren, evenals om gegevens te verzamelen om een wedstrijd te organiseren, verkrijgen we voorafgaande, expliciete, onbetwistbare en geïnformeerde toestemming van de accounteigenaar, of in het geval van jeugdigen tot 14 jaar, hun ouders of wettelijke voogden.

De verwerking van deze foto's houdt het evenredigheidsbeginsel in, wat inhoudt dat deze strikt zullen worden gebruikt voor de beoogde doelstelling.

 

Kave Home S.L. adviseert de gebruiker dat, behalve in het bestaan van een wettelijk samengestelde vertegenwoordiging, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon kan gebruiken en zijn/haar persoonsgegevens mag delen, zodat de gebruiker er altijd van op de hoogte moet zijn dat alleen hij/zij persoonsgegevens kan verstrekken die zijn/haar eigen identiteit vertegenwoordigen en die passend, relevant, actueel, exact en waarheidsgetrouw zijn

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Kave Home S.L. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelstelling waarvoor deze zijn ingezameld te behalen. Indien de richtlijn afwijkt van de persoonsgegevens, die in dit beleid worden vermeld, worden deze in het desbetreffende document gedetailleerd beschreven.

 

Met wie delen we uw gegevens?

zal alleen uw gegevens aan de aangegeven diensten en in gevallen bepaald door de wet verstrekken.

Uw persoonsgegevens zullen niet internationaal worden overgedragen

 

In het geval van sociale netwerken, zal, voortvloeiend uit de aard van de dienst, alle informatie en inhoud gepubliceerd door de gebruiker een voorwerp van communicatie zijn en worden gedeeld met de rest van de gebruikers op het sociale netwerk.

 

Veiligheidsmaatregelen

Kave Home S.L. garandeert absolute vertrouwelijkheid en privacy voor de verzamelde persoonsgegevens en heeft essentiële, integriteit en veiligheid garanderende, beveiligingsmaatregelen getroffen om wijziging, verlies, verwerking of onbevoegde toegang te voorkomen.

 

De gebruiker stemt ermee in zorgvuldig gebruik te maken en zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord niet beschikbaar te stellen aan derden en aan Kave Home S.L. enigerlei diefstal, verlies of toegangsrisico's door derden op hun account kenbaar te maken.

 

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt?

Toegang

 • - U kunt de persoonsgegevens, die door Kave Home S.L. worden beheerd, raadplegen.
 • customer@kavehome.com

Rectificatie

Verwijdering

Oppositie

Beperking van de verwerking

 • - U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen in de volgende gevallen:
  • - Bij het controleren van de vraag naar de juistheid van uw gegevens
  • - Wanneer Kave Home S.L. uw gegevens niet hoeft te verwerken, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van claims
 • customer@kavehome.com

Portabiliteit

 • - U kunt een elektronische kopie ontvangen van de gegevens die u ons elektronisch hebt verstrekt.
 • customer@kavehome.com

 

Als u denkt dat wij uw gegevens niet in overeenstemming met de regelgeving hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op security@kavehome.comU kunt echter ook een claim indienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

Om uw rechten uit te oefenen, voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs of een document dat uw identiteit bevestigt toe aan uw verzoek.

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos

 

Sociale netwerken

Het functioneren van sociale netwerken staat niet onder de controle van Kave Home S.L. en daarom wordt de informatie die u publiceert gedeeld door alle gebruikers van de netwerken. Evenzo maken deze netwerken interactie met andere gebruikers mogelijk, en daarom worden enkele aannames, waarmee rekening met worden gehouden, hieronder gedetailleerd beschreven.

Het doel van het gebruik van sociale netwerken is het geven van zichtbaarheid en verspreiding van de producten die door Kave Home S.L. zijn ontwikkeld.

In principe geldt voor het verzamelen, verwerken en overdragen van gegevens het in dit document gespecificeerde beleid inzake gegevensbescherming.

 

De gebruiker volgt de volgende verbintenis op:


- Geen informatie publiceren die niet beantwoordt aan de eisen van waarheid, algemeen belang en respect voor de waardigheid van mensen. In het bijzonder moet de gebruiker elk gedrag vermijden dat het beginsel van non-discriminatie kan schenden om redenen van geslacht, ras, religie, ideologie of enige andere persoonlijke of sociale omstandigheid, en tegen privacy, eer en imago, zijnde de persoon die verantwoordelijk is voor de juistheid en rechtmatigheid van de gepubliceerde inhoud

- Geen afbeeldingen, Video's of andere soorten opnames te maken of te publiceren zonder toestemming van de betrokkenen

Kave Home S.L. steunt de meningen van anderen of de ideologie van de profielen waarmee zij vriendschap heeft in elk sociaal netwerk niet.


 

Kave Home S.L. behoudt zich het recht voor om door anderen gepubliceerde informatie die de wet schendt, aanmoedigt om de wet te schenden of berichten bevat die de waardigheid van personen of instellingen aantast, te verwijderen van haar sociale netwerken. Bovendien kan Kave Home S.L. het profiel dat verantwoordelijk is voor deze berichten blokkeren of rapporteren.

 

Aanbevelingen aan gebruikers

Lees bij de registratie de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het sociale netwerk goed door en kijk deze na.

Informatie over de configuratie- en gebruiksopties die het netwerk biedt.

Configureer de gewenste mate van privacy voor uw profiel op het sociale netwerk.

Publiceer geen buitensporige informatie over uw persoonlijke activiteiteiten op privévlak of uw gezinsleven.

Wees voorzichtig met het publiceren van audiovisuele inhoud en afbeeldingen op uw profiel, vooral als het afbeeldingen bevat die betrekking hebben op derden.

Bied geen gegevens aan van derden zonder hun voorafgaande toestemming.

 

De sociale netwerken, die door Kave Home S.L. worden beheerd, zijn:

Facebook

Instagram

Twitter

Pinterest