KAVE AFFILIATES


REGULAMIN


Aby zostać autoryzowanym partnerem Kave Home, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków zawartych w niniejszej umowie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą umową przed zarejestrowaniem się i korzystaniem z platformy Kave Home jako partner. Rejestrując się w programie partnerskim Kave Home, potwierdzasz akceptację niniejszej umowy oraz jej warunków.


UMOWA PARTNERSKA

Niniejsza Umowa została zawarta w imieniu i pomiędzy:

  1. Ty jako Afiliant (dalej, po akceptacji przez Kave Home, "Afiliant"), oraz.
  2. KAVE HOME S.L., z siedzibą pod adresem c/ Tallers 14, Pol. Ind. Bosc d'en Cuca, 17410 Sils, Girona (zwana dalej "KAVE HOME").

W dalszej części dokumentu Partner oraz KAVE HOME są wspólnie określani jako "Strony", a każdy z nich jako "Strona".POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. KAVE HOME opracowała i prowadzi serwis, który umożliwia Partnerowi otrzymanie potencjalnego wynagrodzenia poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej lub w sieciach społecznościowych szeregu treści określonych przez KAVE HOME, pod warunkiem spełnienia wszystkich tych obowiązków i warunków wskazanych w niniejszej umowie.
  2. Że Partner jest zainteresowany uczestnictwem, a KAVE HOME może być zainteresowana udziałem Partnera (o ile zostanie to później uzgodnione) w programie partnerskim, z zastrzeżeniem:

KLAUZULE
1. Definicje

W kontekście niniejszej Umowy następujące terminy mają następujące znaczenie:

1.1 "Treści" materiały reklamowe (linki, banery, itp.) dostępne na Platformie, do których wdrożenia na Stronie Afiliacyjnej upoważnia niniejsza Umowa.

1.2 "Kliknięcie" odnosi się do dostępu użytkownika do linku na Stronie Partnera, który umożliwia przekierowanie na Stronę Kave Home.

1.3 "Lead" oznacza czynność wykonaną przez zalogowanego użytkownika na Stronie Kave Home i poprzez link wyświetlony na Stronie Afilianta, taką jak rejestracja nowego użytkownika.

1.4 "Strona główna Kave" znajduje się pod adresem www.kavehome.com.

1.5 "Strona Partnerska" oznacza stronę internetową lub stronę w mediach społecznościowych należącą do Partnera, która została przekazana i zaakceptowana przez KAVE HOME w procesie rejestracji Partnera w systemie.

1.6 "Platforma" oznacza interfejs przestrzeni członkowskiej Kave Home, do którego Partnerzy, po zarejestrowaniu i zaakceptowaniu przez Kave Home, będą mieli dostęp w celu przeglądania Treści.

1.7 "Ruch" to termin, który łączy w sobie kliknięcia, leady i zatwierdzone transakcje/sprzedaż.

1.8 "Sztuczny ruch" to termin, który grupuje kliknięcia, leady oraz nieważne transakcje/sprzedaże, które mogą pochodzić (przykładowo i bez ograniczeń) z automatycznych otwarć, pająków, robotów, zapytań poprzez pocztę lub fora dyskusyjne, generatorów skryptów, pozycjonowania linków na stronach innych niż zaakceptowane przez KAVE HOME oraz kliknięć nie generowanych przez przeglądarkę, kliknięć pochodzących z aktywnej interwencji odwiedzającego, który chce dotrzeć do określonego poziomu strony internetowej.

1.9 "Transakcja/sprzedaż" odnosi się do zakupu produktu lub usługi oferowanej na Stronie Afilianta, zawartej z użytkownikiem podłączonym do Strony Kave Home i pochodzącej z linku pojawiającego się na Stronie Afilianta.

1.10 "Odwiedzający" oznacza każdą osobę, która kliknie na link znajdujący się na Stronie Afilianta i w ten sposób połączy się ze Stroną Kave Home.

Słowa użyte w rodzaju męskim obejmują również rodzaj żeński i inne rodzaje płci, a słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.


2. Przedmiot

2.1 Celem niniejszej umowy jest uregulowanie warunków współpracy pomiędzy KAVE HOME a tymi zarejestrowanymi użytkownikami, którzy zaakceptowali warunki niniejszej umowy, chcą zostać partnerami i zostali zaakceptowani przez KAVE HOME jako partnerzy ("Partnerzy").

2.2 Na mocy niniejszej umowy i po upoważnieniu Partnera przez Kave Home do udziału w programie partnerskim, KAVE HOME upoważnia Partnera do zamieszczenia Treści z linkami do Strony Kave Home na Stronie Partnera.

2.3 KAVE HOME powiadomi wnioskodawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu do programu partnerskiego drogą elektroniczną.

2.4 Afiliant może swobodnie decydować o umieszczeniu lub nie Treści na Stronie Afilianta.


3. Obowiązki partnera

3.1 Osoby niepełnoletnie: jeśli Partner jest osobą fizyczną, musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli Partner nie jest jeszcze pełnoletni, rodzic musi wyrazić zgodę podczas rejestracji w sieci KAVE HOME. W przypadku, gdy partner, który jest niepełnoletni, zostanie zarejestrowany bez uprzedniej zgody rodziców, umowa zostanie uznana za nieważną.

3.2 Gwarancja prawdziwości: Afiliant gwarantuje, że wszystkie informacje dostarczone Kave Home są prawdziwe i dokładne. Użytkownik karty jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania KAVE HOME o wszelkich zmianach podanych danych. Zmiany te muszą być dokonywane na adres e-mail: affiliates@kavehome.com.

3.3 Osoby prawne: Jeśli Partner jest osobą prawną, musi on podać do wiadomości KAVE HOME pełną nazwę swojej firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres podatkowy i adres siedziby - jeśli jest inny - oraz numer VAT.

3.4 Odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie i działanie: Partner jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Strony Internetowej Partnera i jej zawartości oraz zapewnia, że jest ona zawsze zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Partner jest również odpowiedzialny za wdrożenie, obsługę i utrzymanie Treści na Stronie Internetowej Partnera.

3.5. Zobowiązanie do niemodyfikowania: Partner nie może w żaden sposób modyfikować wyglądu Treści zamieszczonych na Platformie, ani umieszczać Treści na jakiejkolwiek stronie innej niż Strona Partnera. Ponadto Partner nie może wykorzystywać Treści w sposób, który wpływa lub mógłby negatywnie wpłynąć na wizerunek KAVE HOME.

3.6 Własność intelektualna i przemysłowa: Partner gwarantuje, że (i) jest właścicielem praw do wszystkich informacji i treści zawartych w Serwisie Internetowym Partnera lub, jeśli ma to zastosowanie, że (ii) właściciel informacji i treści zawartych w Serwisie Internetowym Partnera udzielił wyraźnej zgody na ich publikację w Serwisie Internetowym Partnera. Partner gwarantuje również, że informacje i produkcje rozpowszechniane na Stronie Internetowej Partnera nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej lub intelektualnej, a ich treść nie jest obraźliwa, nielegalna, oczerniająca, wprowadzająca w błąd, obsceniczna, rasistowska lub dyskryminująca.

3.7 Zakaz sztucznego ruchu: Afiliant zobowiązuje się nie generować ani nie przyczyniać się do generowania symulowanego ruchu na swojej stronie(ach) poprzez wykorzystanie jakiegokolwiek mechanizmu automatycznego generowania ruchu.

3.8 Odszkodowanie: Partner zabezpieczy KAVE HOME przed odpowiedzialnością, postępowaniami, kosztami, szkodami, stratami i wydatkami poniesionymi przez KAVE HOME (w tym kosztami obsługi prawnej) w związku z zawartością lub działaniem Strony Internetowej Partnera, niewłaściwym wykorzystaniem zawartości, nieprawidłowymi informacjami przekazanymi przez Partnera do Kave Home, jakimkolwiek innym naruszeniem niniejszej Umowy lub zaniedbaniem lub bezprawnym działaniem Partnera.

3.9 Powiadomienie w przypadku naruszenia: Partner niezwłocznie powiadomi KAVE HOME o każdym niewłaściwym lub niezgodnym z prawem użyciu (lub podejrzeniu niewłaściwego użycia) Treści ze Strony Internetowej Partnera na Stronie Internetowej KAVE HOME.


4. Wynagrodzenie

4.1 KAVE HOME wynagrodzi Partnera prowizją obliczoną na podstawie ceny transakcji wygenerowanych dzięki Treściom umieszczonym na Stronie Partnera (bez podatków i kosztów wysyłki lub montażu).

4.2 Partner może również korzystać z dodatkowego wynagrodzenia, które może być co jakiś czas podawane na Platformie.

4.3 W celu wypłaty wynagrodzenia KAVE HOME musi najpierw sprawdzić, czy dokonane rejestracje i/lub transakcje są ważne.

4.4 KAVE HOME daje każdemu Partnerowi dostęp, poprzez jego prywatną strefę Platformy, do raportu aktywności programu, który opisuje transakcje przeprowadzone na stronie internetowej KAVE HOME za pośrednictwem Strony Partnerskiej oraz wylicza wysokość wynagrodzenia, które KAVE HOME ma wypłacić Partnerowi.

4.5 Partner wyraża zgodę na korzystanie z metody samofakturowania, co oznacza, że KAVE HOME będzie wystawiać faktury na nazwisko Partnera. Faktura będzie zawierać wszystkie obowiązujące podatki i potrącenia.

4.6 Partner jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów podatkowych oraz do przekazania KAVE HOME wszelkich dokumentów podatkowych wymaganych przez KAVE HOME.

4.7 Wypłata ewentualnego wynagrodzenia na rzecz Partnera będzie dokonywana w okresach miesięcznych. Wszystkie płatności są obliczane na podstawie całkowitego ważnego ruchu wygenerowanego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest płatność. W każdym przypadku, płatność odpowiadająca wynagrodzeniu za transakcje wygenerowane poprzez zakup produktów przez użytkowników nie może być dokonana przed upływem okresu ustanowionego prawem na zwrot wspomnianych produktów.

4.8 Kwoty naliczone nie są oprocentowane. Wypłata dla Partnera zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek bankowy Partnera, którego dane musi wskazać Partner w swojej prywatnej przestrzeni na Platformie.


5. Niezależność stron

5.1 Podpisanie niniejszej umowy w żaden sposób nie oznacza powstania stosunku pracy pomiędzy KAVE HOME a Partnerem, nie oznacza również powstania spółki, stowarzyszenia, agencji handlowej, oddziału lub przedstawicielstwa jakiegokolwiek podobnego typu relacji pomiędzy stronami, przy czym Partner nie może w żaden sposób i w żadnych okolicznościach działać w imieniu lub jako przedstawiciel lub agent KAVE HOME.

5.2 Partner jest odpowiedzialny za terminowe i kompletne wypełnienie wszystkich zobowiązań podatkowych, pracowniczych i socjalnych.

6. Granice odpowiedzialności KAVE HOME

6.1 KAVE HOME nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszczerbki poniesione przez Partnera w trakcie realizacji niniejszej umowy, chyba że takie szkody lub uszczerbki są bezpośrednim wynikiem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania KAVE HOME. W każdym przypadku KAVE HOME nie ponosi odpowiedzialności za koszty prawne poniesione przez Partnera.

6.2 KAVE HOME nie ponosi odpowiedzialności za wady serwisu, przerwy w dostępie do serwisu, utratę danych w systemie przetwarzania danych, wady spowodowane systemem bezpieczeństwa lub wirusami lub innymi komponentami serwisu, oprogramowania pomiarowego i/lub innych stron internetowych Partnera. KAVE HOME nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędów w implementacji linków na stronie partnera lub w przypadku specyficznego funkcjonowania tych linków.

7. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

7.1 Niniejsza Umowa obowiązuje początkowo przez okres jednego roku od daty przyjęcia Partnera przez KAVE HOME i może być przedłużana na kolejne okresy o tej samej długości, chyba że jedna ze Stron wypowie Umowę w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Takie zawiadomienie może zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub Platformy.

7.2 KAVE HOME ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy i/lub zawieszenia dostępu Partnera do serwisu członkowskiego KAVE HOME, bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania, jeśli:

7.2.1 KAVE HOME uważa Partnera i/lub zawartość Strony Internetowej Partnera za nieodpowiednią.

7.2.2 Partner działa w sposób nieuczciwy lub nielegalny, generuje lub próbuje generować symulowany ruch na stronie Kave Home lub w inny sposób narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy;

7.2.3 Afiliant nie generował ruchu przez okres dwóch (2) miesięcy.

7.3 W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Partner niezwłocznie zaprzestaje korzystania z Treści i usuwa je ze Strony Partnera.

7.4 W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, KAVE HOME zapłaci wszelkie zaległe kwoty w ciągu 30 dni od daty wypowiedzenia umowy. Partnerowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie w przypadku rozwiązania Umowy na skutek naruszenia przez Partnera zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

8. Poufność

8.1 Strony zobowiązują się do zachowania poufności niniejszej Umowy, jej przedmiotu, warunków oraz dokumentów i informacji z niej wynikających lub z nią związanych i nie będą (i) ujawniać żadnego jej aspektu osobom trzecim innym niż te, które są członkami jej organu zarządzającego lub kierownictwa wyższego szczebla lub które są zawodowo zaangażowane w negocjacje jako doradcy prawni, księgowi, finansowi lub inni doradcy specjalistyczni, chyba że zażąda tego jakikolwiek organ regulacyjny, kontrolny lub nadzorczy lub organ sądowy, ani (ii) wykorzystywać jej w jakimkolwiek celu innym niż wyraźnie określony w niniejszej Umowie.

8.2 Obowiązek zachowania poufności obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy.


9. Cesja umowy

9.1 Partner nie może scedować wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub udzielić praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, chyba że KAVE HOME wyraziła na to wcześniej pisemną zgodę.

9.2 Firma KAVE HOME może scedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na dowolną osobę trzecią.

10. Stosunki między stronami

10.1 Każda strona będzie uważana za niezależnego wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, a nic, co jest zawarte w niniejszej umowie, nie może być uważane ani interpretowane w jakikolwiek sposób w celu stworzenia partnerstwa, joint venture, zatrudnienia, stosunku pracy, agenta lub innego podobnego związku.

10.2. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia, przymierza i/lub zobowiązania (ustne lub pisemne) istniejące pomiędzy nimi.


11. Prawa własności intelektualnej

Poprzez zawarcie niniejszej umowy Partner nie nabywa żadnych praw ani licencji do własności intelektualnej KAVE HOME lub jej dostawcy technologii, z wyjątkiem prawa do instalowania linków na stronie internetowej Partnera zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

12. Ochrona danych

12.1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679, KAVE HOME, działając jako administrator danych, przetwarza dane osobowe przekazane przez Partnera za pośrednictwem Platformy.

12.2. Celem przetwarzania, jak również jego podstawą prawną, jest utrzymanie, rozwój, realizacja i kontrola praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Przetwarzanie jest ściśle niezbędne do realizacji tego celu. Dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych i umownych związanych z realizacją Umowy. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez KAVE HOME oraz przez te osoby trzecie, którym Strony są prawnie lub umownie zobowiązane do ich przekazania (np. usługodawcy zewnętrzni, którym powierzono usługę w związku z zarządzaniem lub realizacją Umowy). W związku z tym, czasami niektórzy dostawcy usług KAVE HOME mogą mieć swoje serwery poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

12.3 Partner, jako właściciel danych, wyraża wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych opisanych w niniejszym dokumencie.

12.4. Ponadto Afiliant wyraża zgodę na niezbędny transfer danych osobowych na międzynarodowe serwery usługodawców, przy czym jedynym celem jest przechowywanie danych na serwerach w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. W każdym przypadku wszystkie przelewy międzynarodowe są realizowane na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCT).

12.5 Partner może skorzystać z prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wysyłając pisemną informację do KAVE HOME na adres affiliates@kavehome.com. Osoby, których dane dotyczą, mogą również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

13. Zmiany w umowie

13.1 Partner jest poinformowany, że umowa może być w każdej chwili zmieniona przez KAVE HOME i jest proszony o regularne odwiedzanie Platformy, aby być świadomym ewentualnych zmian. Wersja online Umowy znajdująca się na Platformie będzie, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, nadrzędna w stosunku do każdej innej wersji i będzie obowiązywać Partnera (niezależnie od początkowej daty zawarcia umowy przez Partnera) piętnaście (15) dni po opublikowaniu nowej wersji Umowy na Platformie.

13.2 Afiliant ma prawo odrzucić nowe warunki umowy, w którym to przypadku Abonent musi zakomunikować swoją wolę rozwiązania umowy, postępując zgodnie z instrukcjami określonymi w punkcie 7 (Czas trwania i rozwiązanie umowy).

13.3 Korzystanie z Platformy i Treści przez Partnera po upływie piętnastu (15) dni przewidzianych w punkcie 13.1 będzie oznaczało akceptację nowych warunków przez Partnera.


14. Nieważność częściowa

Stwierdzenie nieważności lub unieważnienie jakiejkolwiek klauzuli niniejszej umowy nie ma wpływu na ważność i skuteczność tych klauzul, które nie są dotknięte taką nieważnością lub unieważnieniem.

15. Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja

Wszelkie sprawy sporne związane z niniejszą umową będą podlegały powszechnemu ustawodawstwu hiszpańskiemu. Obie strony wyraźnie poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów w Gironie (Hiszpania), wyraźnie zrzekając się wszelkich innych właściwych jurysdykcji.