KAVE AFFILIATES


REGULAMIN


Aby zostać autoryzowanym partnerem Kave Home, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków zawartych w niniejszej umowie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą umową przed zarejestrowaniem się i korzystaniem z platformy Kave Home jako partner. Rejestrując się w programie partnerskim Kave Home, potwierdzasz akceptację niniejszej umowy oraz jej warunków.


UMOWA PARTNERSKA

Niniejsza Umowa została zawarta w imieniu i pomiędzy:

  1. Ty jako Afiliant (dalej, po akceptacji przez Kave Home, "Afiliant"), oraz.
  2. KAVE HOME S.L., z siedzibą pod adresem c/ Tallers 14, Pol. Ind. Bosc d'en Cuca, 17410 Sils, Girona (zwana dalej "KAVE HOME").

W dalszej części dokumentu Partner oraz KAVE HOME są wspólnie określani jako "Strony", a każdy z nich jako "Strona".POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. KAVE HOME opracowała i prowadzi serwis, który umożliwia Partnerowi otrzymanie potencjalnego wynagrodzenia poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej serii treści określonych przez KAVE HOME, pod warunkiem spełnienia wszystkich zobowiązań i warunków wskazanych w niniejszej umowie.
  2. KAVE HOME korzysta z iDevAffiliate w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu.
  3. Partner jest zainteresowany uczestnictwem, a KAVE HOME może być zainteresowany uczestnictwem Partnera (jeśli Partner wyrazi na to zgodę) w programie partnerskim, pod następującymi warunkami

KLAUZULE
1. Definicje

W kontekście niniejszej Umowy następujące terminy mają następujące znaczenie:

1.1 "Treści" materiały reklamowe (linki, banery, itp.) dostępne na Platformie, do których wdrożenia na Stronie Afiliacyjnej upoważnia niniejsza Umowa.

1.2 "Kliknięcie" odnosi się do dostępu użytkownika do linku na Stronie Partnera, który umożliwia przekierowanie na Stronę Kave Home.

1.3 "Lead" oznacza czynność wykonaną przez zalogowanego użytkownika na Stronie Kave Home i poprzez link wyświetlony na Stronie Afilianta, taką jak rejestracja nowego użytkownika.

1.4 "Strona główna Kave" znajduje się pod adresem www.kavehome.com.

1.5 "Strona Partnerska" oznacza stronę internetową należącą do Partnera, która została podana do wiadomości KAVE HOME podczas procesu rejestracji Partnera w systemie.

1.6 "Platforma" oznacza interfejs przestrzeni członkowskiej Kave Home, do którego Partnerzy, po zarejestrowaniu i zaakceptowaniu przez Kave Home, będą mieli dostęp w celu przeglądania Treści.

1.7 "Ruch" to termin, który łączy w sobie kliknięcia, leady i zatwierdzone transakcje/sprzedaż.

1.8 "Sztuczny ruch" to termin, który grupuje kliknięcia, leady oraz nieważne transakcje/sprzedaże, które mogą pochodzić (przykładowo i bez ograniczeń) z automatycznych otwarć, pająków, robotów, zapytań poprzez pocztę lub fora dyskusyjne, generatorów skryptów, pozycjonowania linków na stronach innych niż zaakceptowane przez KAVE HOME oraz kliknięć nie generowanych przez przeglądarkę, kliknięć pochodzących z aktywnej interwencji odwiedzającego, który chce dotrzeć do określonego poziomu strony internetowej.

1.9 "Transakcja/sprzedaż" odnosi się do zakupu produktu lub usługi oferowanej na Stronie Afilianta, zawartej z użytkownikiem podłączonym do Strony Kave Home i pochodzącej z linku pojawiającego się na Stronie Afilianta.

1.10 "Odwiedzający" oznacza każdą osobę, która kliknie na link znajdujący się na Stronie Afilianta i w ten sposób połączy się ze Stroną Kave Home.

Słowa użyte w rodzaju męskim obejmują również rodzaj żeński i inne rodzaje płci, a słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.


2. Przedmiot

2.1 Celem niniejszej umowy jest uregulowanie warunków współpracy pomiędzy KAVE HOME a tymi zarejestrowanymi użytkownikami, którzy zaakceptowali warunki niniejszej umowy, chcą zostać partnerami i zostali zaakceptowani przez KAVE HOME jako partnerzy ("Partnerzy").

2.2 KAVE HOME niniejszym upoważnia Partnera, po uzyskaniu przez niego zgody KAVE HOME na uczestnictwo w programie partnerskim, do zamieszczenia na Stronie Internetowej Partnera treści zawierających linki do Strony Internetowej Kave HOME.


3. Obowiązki partnera

3.1 Osoby niepełnoletnie: jeśli Partner jest osobą fizyczną, musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli Partner nie jest jeszcze pełnoletni, rodzic musi wyrazić zgodę podczas rejestracji w sieci KAVE HOME. W przypadku, gdy partner, który jest niepełnoletni, zostanie zarejestrowany bez uprzedniej zgody rodziców, umowa zostanie uznana za nieważną.

3.2 Gwarancja prawdziwości: Afiliant gwarantuje, że wszystkie informacje dostarczone Kave Home są prawdziwe i dokładne. Użytkownik karty jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania KAVE HOME o wszelkich zmianach podanych danych. Zmiany te muszą być dokonywane na adres e-mail: affiliates@kavehome.com.

3.3 Osoby prawne: Jeśli Partner jest osobą prawną, musi on podać do wiadomości KAVE HOME pełną nazwę swojej firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres podatkowy i adres siedziby - jeśli jest inny - oraz numer VAT.

3.4 Odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie i działanie: Partner jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Strony Internetowej Partnera i jej zawartości oraz zapewnia, że jest ona zawsze zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Partner jest również odpowiedzialny za wdrożenie, obsługę i utrzymanie Treści na Stronie Internetowej Partnera.

3.5. Zobowiązanie do niemodyfikowania: Partner nie może w żaden sposób modyfikować wyglądu Treści na Platformie. Ponadto Partner nie może wykorzystywać treści w sposób, który wpływa lub mógłby negatywnie wpłynąć na wizerunek KAVE HOME.

3.6 Własność intelektualna i przemysłowa: Partner gwarantuje, że (i) jest właścicielem praw do wszystkich informacji i treści zawartych w Serwisie Internetowym Partnera lub, jeśli ma to zastosowanie, że (ii) właściciel informacji i treści zawartych w Serwisie Internetowym Partnera udzielił wyraźnej zgody na ich publikację w Serwisie Internetowym Partnera. Partner gwarantuje również, że informacje i produkcje rozpowszechniane na Stronie Internetowej Partnera nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej lub intelektualnej, a ich treść nie jest obraźliwa, nielegalna, oczerniająca, wprowadzająca w błąd, obsceniczna, rasistowska lub dyskryminująca.

3.7 Zakaz sztucznego ruchu: Afiliant zobowiązuje się nie generować ani nie przyczyniać się do generowania symulowanego ruchu na swojej stronie(ach) poprzez wykorzystanie jakiegokolwiek mechanizmu automatycznego generowania ruchu.

3.8 Odszkodowanie: Partner zabezpieczy KAVE HOME przed odpowiedzialnością, postępowaniami, kosztami, szkodami, stratami i wydatkami poniesionymi przez KAVE HOME (w tym kosztami obsługi prawnej) w związku z zawartością lub działaniem Strony Internetowej Partnera, niewłaściwym wykorzystaniem zawartości, nieprawidłowymi informacjami przekazanymi przez Partnera do Kave Home, jakimkolwiek innym naruszeniem niniejszej Umowy lub zaniedbaniem lub bezprawnym działaniem Partnera.

3.9 Powiadomienie w przypadku naruszenia: Partner niezwłocznie powiadomi KAVE HOME o każdym niewłaściwym lub niezgodnym z prawem użyciu (lub podejrzeniu niewłaściwego użycia) Treści ze Strony Internetowej Partnera na Stronie Internetowej KAVE HOME.


4. Wynagrodzenie

4.1 KAVE HOME wynagrodzi Partnera kwotami pieniężnymi wynikającymi z zastosowania proponowanych cen jednostkowych dla każdego produktu do liczby rejestracji i/lub transakcji wygenerowanych za pośrednictwem Treści zamieszczonych na Stronie Internetowej Partnera. Każdy Partner będzie miał swoje własne ceny i warunki umowy w swojej prywatnej strefie Platformy, które uważa się za w pełni zaakceptowane przez Partnera.

4.2 Partner może również korzystać z dodatkowego wynagrodzenia, które może być co jakiś czas podawane na Platformie.

4.3 W celu wypłaty wynagrodzenia KAVE HOME musi najpierw sprawdzić, czy dokonane rejestracje i/lub transakcje są ważne.

4.4 Partner wyraża zgodę na korzystanie z metody samofakturowania, co oznacza, że KAVE HOME wystawia fakturę na nazwisko Partnera. Do wynagrodzenia wskazanego na Platformie zostanie doliczony podatek VAT (jeśli dotyczy).

4.5 Wypłata ewentualnego wynagrodzenia dla Partnera będzie dokonywana w okresach miesięcznych. Wszystkie płatności będą obliczane na podstawie całkowitego ważnego ruchu wygenerowanego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje płatność. W każdym przypadku, płatność odpowiadająca wynagrodzeniu za transakcje wygenerowane poprzez zakup produktów przez użytkowników nie może być dokonana przed upływem terminu ustalonego przez prawo na zwrot takich produktów.

4.6 Od zgromadzonych kwot nie nalicza się odsetek. Wynagrodzenie dla partnera zostanie przelane bezpośrednio na jego rachunek bankowy, którego dane partner musi podać w swoim prywatnym miejscu na Platformie.


5. Niezależność stron

5.1 Podpisanie niniejszej umowy w żadnym wypadku nie oznacza nawiązania stosunku pracy pomiędzy KAVE HOME a Partnerem, ani też utworzenia spółki, partnerstwa, przedstawicielstwa handlowego, oddziału lub przedstawicielstwa, ani też żadnego innego podobnego rodzaju stosunku pomiędzy stronami, przy czym Partner nie może w żaden sposób i w żadnych okolicznościach działać w imieniu lub jako przedstawiciel lub agent KAVE HOME.

5.2 Partner jest odpowiedzialny za terminowe i kompletne wypełnienie wszystkich zobowiązań podatkowych, pracowniczych i socjalnych.

6. Granice odpowiedzialności KAVE HOME

6.1 KAVE HOME nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione przez Partnera w trakcie realizacji niniejszej umowy, chyba że szkody i straty są bezpośrednim wynikiem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania KAVE HOME. W każdym przypadku KAVE HOME nie ponosi odpowiedzialności za koszty zastępstwa prawnego, które Partner zdecyduje się wynająć.

6.2 KAVE HOME nie ponosi odpowiedzialności za wady serwisu, przerwy w dostępie do serwisu, utratę danych w systemie przetwarzania danych, wady spowodowane systemem bezpieczeństwa lub wirusami lub innymi komponentami serwisu, oprogramowania pomiarowego i/lub innych stron internetowych Partnera. KAVE HOME nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędów w implementacji linków na stronie partnera lub w przypadku specyficznego funkcjonowania tych linków.

7. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

7.1 Niniejsza Umowa obowiązuje początkowo przez okres jednego roku od daty przyjęcia Partnera przez KAVE HOME i może być przedłużana na kolejne okresy o tej samej długości, chyba że jedna ze Stron wypowie Umowę w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Takie zawiadomienie może zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub Platformy.

7.2 KAVE HOME ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy i/lub zawieszenia dostępu Partnera do serwisu członkowskiego KAVE HOME, bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania, jeśli:

7.2.1 KAVE HOME uważa Partnera i/lub zawartość Strony Internetowej Partnera za nieodpowiednią.

7.2.2 Partner działa w sposób nieuczciwy lub nielegalny, generuje lub próbuje generować symulowany ruch na stronie Kave Home lub w inny sposób narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy;

7.2.3 Afiliant nie generował ruchu przez okres dwóch (2) miesięcy.

7.3 W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Partner niezwłocznie zaprzestaje korzystania z Treści i usuwa je ze Strony Partnera.

7.4 W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, KAVE HOME zapłaci wszelkie zaległe kwoty w ciągu 30 dni od daty wypowiedzenia umowy. Partnerowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie w przypadku rozwiązania Umowy na skutek naruszenia przez Partnera zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.


8. Cesja umowy

Partner nie może scedować wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub udzielić praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, chyba że KAVE HOME wyraziła na to wcześniej pisemną zgodę.

Firma KAVE HOME może scedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na dowolną osobę trzecią.

9. Stosunki między stronami

Każda strona będzie uważana za niezależnego wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy, a nic, co jest zawarte w niniejszej umowie, nie może być uważane ani interpretowane w jakikolwiek sposób w celu stworzenia partnerstwa, joint venture, zatrudnienia, stosunku pracy, agenta lub innego podobnego związku.

10.2. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia, przymierza i/lub zobowiązania (ustne lub pisemne) istniejące pomiędzy nimi.


10. Prawa własności intelektualnej

Poprzez zawarcie niniejszej umowy Partner nie nabywa żadnych praw ani licencji do własności intelektualnej KAVE HOME lub jej dostawcy technologii, z wyjątkiem prawa do instalowania linków na stronie internetowej Partnera zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

11. Ochrona danych

11.1. zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679, KAVE HOME, działając jako administrator danych, przetwarza dane osobowe przekazane przez Partnera za pośrednictwem Platformy.

11.2. Celem przetwarzania danych, jak również jego podstawą prawną, jest utrzymanie, rozwój, realizacja i kontrola praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Przetwarzanie danych jest ściśle niezbędne do tego celu. Dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania Umowy oraz tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych i umownych związanych z realizacją Umowy. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez KAVE HOME oraz przez te osoby trzecie, którym Strony są prawnie lub umownie zobowiązane do ujawnienia danych (np. usługodawcy zewnętrzni, którym zlecono świadczenie usług w związku z zarządzaniem lub realizacją Umowy, np. iDevAffiliate).

11.3 Partner, jako właściciel danych, wyraża wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych opisanych w niniejszym dokumencie.

11.4. Partner może skorzystać z prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, jak również z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wysyłając pisemną informację do KAVE HOME na adres affiliates@kavehome.com. Osoby, których dane dotyczą, mogą również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

12. Zmiany w umowie

12.1 Partner jest poinformowany, że umowa może być w każdej chwili zmieniona przez KAVE HOME i jest proszony o regularne odwiedzanie Platformy, aby być świadomym ewentualnych zmian. Wersja online Umowy znajdująca się na Platformie będzie, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, nadrzędna w stosunku do każdej innej wersji i będzie obowiązywać Partnera (niezależnie od początkowej daty zawarcia umowy przez Partnera) piętnaście (15) dni po opublikowaniu nowej wersji Umowy na Platformie.

12.2 Partner ma prawo do odrzucenia nowych warunków umowy, w którym to przypadku musi zgłosić chęć rozwiązania umowy, postępując zgodnie z instrukcjami określonymi w punkcie 7 (Czas trwania i rozwiązanie umowy).

12.3 Korzystanie przez Partnera z Platformy i Treści po upływie piętnastu (15) dni, o których mowa w punkcie 12.1, oznacza akceptację nowych warunków przez Partnera.


13. Nieważność częściowa

Stwierdzenie nieważności lub unieważnienie jakiejkolwiek klauzuli niniejszej umowy nie ma wpływu na ważność i skuteczność tych klauzul, które nie są dotknięte taką nieważnością lub unieważnieniem.

14. Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja

Wszelkie sprawy sporne związane z niniejszą umową będą podlegały powszechnemu ustawodawstwu hiszpańskiemu. Obie strony wyraźnie poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów w Gironie (Hiszpania), wyraźnie zrzekając się wszelkich innych właściwych jurysdykcji.