OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Wstęp

Właścicielem strony jest: Kave Home S.L.U. (dalej "Kave").

Z siedzibą w Sils (17410), C/Tallers, 14

Numerze CIF B-55.159.271

Zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Gironie w tomie 2910, Folio 92, strona GI 54360.

Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży obowiązującymi w momencie rozpoczęcia procesu Zakupu.

Kave może w dowolnym momencie zmodyfikować niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Te ewentualne zmiany nie będą w żadnym wypadku miały wpływu na zakupy dokonane przed zatwierdzeniem takich zmian, które w każdym przypadku będą podlegały Ogólnym Warunkom Handlowym obowiązującym w momencie dokonywania takich innych zakupów.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o produkcie w celu uzyskania szczegółowych warunków zamówienia. Niniejsze Warunki Ogólne mogą być uzupełnione lub zmienione przez szczególne klauzule lub warunki zamówienia dla niektórych produktów, zwłaszcza w odniesieniu do wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy, wymiany lub zwrotu pieniędzy.

Dokument elektroniczny, w którym umowa została sformalizowana, zostanie zarchiwizowany przez Kave i będzie można się z nim zapoznać za pośrednictwem naszej strony internetowej po uwierzytelnieniu nazwy użytkownika i hasła lub w sposób ustalony w każdym przypadku. Drukowaną kopię można zamówić w Biurze Obsługi Klienta, customer@kavehome.com, którego dane są określone w punkcie 12 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Akceptując te warunki, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i ma wystarczającą zdolność prawną, aby być związanym niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

2. Prawo właściwe

Niniejsza umowa elektroniczna podlega przepisom hiszpańskim, a w szczególności ramom prawnym ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE).

Umowa elektroniczna nie będzie składana przez osobę trzecią, a językiem jej zawarcia jest język polski.

Aktualne Ogólne Warunki mogą być zapisane i odtworzone w dowolnym momencie przez użytkownika dokonującego zakupu poprzez opcje przeglądarki internetowej i muszą być zaakceptowane przed przystąpieniem do płatności za produkty.

3. Rejestracja użytkownika

W celu uzyskania dostępu do elektronicznego zakupu produktów Kave nie jest konieczna rejestracja jako użytkownik strony internetowej (www.kavehome.com). Można dokonać zakupu bez rejestracji.

Rejestracja jako użytkownik jest bezpłatna i musi zostać dokonana poprzez zakładkę "Zarejestruj się" na stronie internetowej. Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz e-mail potwierdzający, że proces został zakończony poprawnie.

Użytkownik będzie miał dostęp do sekcji zarejestrowanych użytkowników za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub za pomocą środków, które w każdym przypadku Kave umożliwia do uwierzytelniania użytkowników. W swoim profilu użytkownicy mogą znaleźć istotne informacje, takie jak informacje dotyczące poprzednich zamówień lub podany adres dostawy.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, wysyłając e-mail na adres: customer@kavehome.com. Rezygnacja z subskrypcji jako użytkownik oznacza usunięcie danych osobowych użytkownika.

4. Okres ważności oferty

Bez względu na postanowienia konkretnych przepisów prawnych, oferty lub propozycje dotyczące zawierania umów drogą elektroniczną są ważne przez okres wyznaczony przez Kave lub, w przypadku jego braku, tak długo, jak długo pozostają dostępne dla odbiorców.

5. Proces zakupu

Proces zakupu składa się z następujących kroków:

(i) Wybór produktu: Przeglądaj naszą stronę internetową i kliknij przycisk "Dodaj do koszyka" za każdym razem, gdy chcesz dodać produkt do swojego zamówienia. W koszyku znajduje się nazwa wybranego produktu, ilość i cena w euro.

(ii) Rozpocznij proces zakupu: Aby rozpocząć proces zakupu, kliknij na przycisk "Przejdź do kasy".

(iii) Wypełnianie szczegółów zakupu: Przed wybraniem metody płatności musisz wypełnić szczegóły swojego zakupu i poprawić ewentualne błędy we wprowadzonych danych. Po zweryfikowaniu swoich danych, potwierdź zamówienie.

(iv) Wybór metody płatności: Wybierz preferowaną metodę płatności, zaakceptuj niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniej zakładki i kliknij na przycisk "Złóż zamówienie". W tym momencie umowa zostanie zawarta dla wszystkich celów.

(v) Potwierdzenie zakupu: Po otrzymaniu przez nas akceptacji, Kave wyświetli na ekranie potwierdzenie, które można zarchiwizować i które będzie zawierać następujące informacje:

- Numer zamówienia

- Data zamówienia

- Zestawienie produktów wchodzących w skład zakupu.

We wszystkich przypadkach Kave wystawi potwierdzenie zakupu pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania zamówienia.

W trakcie procesu zakupu można zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, jak również poznać ostateczną cenę wybranych produktów.

Po potwierdzeniu zakupu, klient nie może zmienić lub anulować zamówienia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

6. Cena, podatki i koszty wysyłki

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty obowiązujące na terytorium Polski, niezależnie od tego, że zakup produktów z innego terytorium może wiązać się z odpowiednimi podatkami i/lub opłatami celnymi. Kave, korzystając z danych bankowych wprowadzonych przez użytkownika na stronie internetowej, obciąży użytkownika ostateczną kwotą zamówienia.

Koszty wysyłki zostaną wyszczególnione na końcu procesu zakupu, gdzie można wybrać żądany sposób wysyłki. Koszty wysyłki ponosi w całości użytkownik.

Przed zaakceptowaniem ceny poprzez opcję "Dokończ zamówienie", użytkownik zobaczy pełną ostateczną cenę zamówienia, z podziałem, jeśli jest to pożądane, na kwotę zastosowanych dodatków lub rabatów, jak również koszty transportu, podatki, cła i inne dodatkowe usługi.

Ceny produktów mogą w każdej chwili ulec zmianie w zależności od polityki cenowej Kave. Zakupione produkty będą rozliczane po cenie obowiązującej w momencie zakupu.

7. Płatność

Użytkownik może zapłacić za zakupione produkty w jeden z następujących sposobów:

a) Za pomocą kart debetowych lub kredytowych. Akceptujemy prawie wszystkie karty.

b) Za pośrednictwem DotPay.

c) Za pośrednictwem Blik.

d) Za pomocą przelewu bankowego.

8. Faktura

Kave prześle potwierdzenie zakupu pocztą elektroniczną na adres podany przez użytkownika. Kave umożliwia również pobranie faktury z sekcji "Moje zamówienia" na osobistym koncie użytkownika. Po wybraniu zamówienia, dla którego wymagana jest faktura, użytkownik musi kliknąć na przycisk "Pobierz fakturę".

Jeśli zamówienie zostało złożone jako gość i w związku z tym użytkownik nie posiada osobistego konta, należy utworzyć nowe konto na ten sam adres e-mail, który został użyty do złożenia zamówienia i postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.

9. Dostawa

Zamówienia będą wysyłane w obrębie następujących terytoriów: Hiszpania kontynentalna (w tym Baleary), Francja metropolitalna (w tym Korsyka), Belgia, Holandia, Włochy (w tym Sardynia i Sycylia), Portugalia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Monako, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwecja.

Dostawa do domu będzie realizowana od poniedziałku do piątku. Użytkownik będzie mógł określić wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki, jak również sposób dostawy zgodnie z opcjami udostępnionymi przez Kave w danym momencie.

Przesyłki realizowane poza terytorium Półwyspu Iberyjskiego mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami związanymi z transportem i dostawą produktów, które w każdym przypadku zostaną wyjaśnione użytkownikowi podczas procesu zakupu. Standardowy koszt dostawy międzynarodowej jest dostępny tutaj: https://faq.kavehome.com/pl-pl/faq/article/KA-01064.

Użytkownik nabywa prawo własności do produktów po zapłaceniu uzgodnionej ceny w całości.

W przypadku, gdy dostawa nie jest możliwa, Kave ma prawo do odstąpienia od umowy z powodu niemożności jej wykonania i bez uszczerbku dla roszczeń, które Kave może zainicjować w przypadku umyślnego działania lub winy użytkownika.

Kave nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim produkty zostały dostarczone do użytkownika w przypadku, gdy realizacja zamówienia w uzgodnionym terminie jest niemożliwa z przyczyn leżących po stronie użytkownika.

Przejęcie ryzyka przez użytkownika w odniesieniu do produktów następuje w momencie dostawy produktów, niezależnie od momentu, w którym użytkownik nabywa prawo własności do produktów. W związku z tym Kave nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, rabunek, pogorszenie stanu, uszkodzenie lub utratę produktów, które nastąpiły po przekazaniu użytkownikowi posiadania produktów.

10. Odpowiedzialność za dostawę

Kave nie gwarantuje stałej dostępności produktów i jest zwolniona od wszelkiego rodzaju odpowiedzialności, pod warunkiem, że nie spowoduje jej złośliwe naruszenie przez Kave, lub pochodzi z błędów w niedostępności usług sieci telematycznych transferu danych, na które Kave nie ma wpływu.

Podobnie, Kave jest zwolniona z obowiązku dostawy zgodnie z punktem 9 powyżej i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie w następujących przypadkach:

a) Całkowity lub częściowy brak płatności ze strony użytkownika.

b) Pominięcie lub niedokładność informacji, które zgodnie z punktami 3, 5, 6 i 7 użytkownik musi podać w zamówieniu zakupu w momencie składania zamówienia.

Ogólne warunki korzystania z karty podarunkowej Kave Home

 1. Karta podarunkowa (dalej „Karta”) uprawnia do zakupu produktów dostępnych w sprzedaży na stronie www.kavehome.com.
 2. Karta jest własnością jej wydawcy: KAVE HOME, S.L.U. o numerze NIP B55159271, adres C/Tallers 14, 17410 Sils (Girona, Hiszpania), przy czym posiadacz karty jest jedynie jej dysponentem.
 3. Karta jest dokumentem na okaziciela. Posiadacz Karty jest wyłącznie odpowiedzialny za jej użycie i bezpieczeństwo. W przypadku kradzieży, utraty lub uszkodzenia Karta nie podlega wymianie na nową.
 4. Karta uprawnia wyłącznie do zakupów dokonywanych w krajach Unii Europejskiej.
 5. Karta jest ważna przez dziesięć (10) lat od daty jej aktywacji. Po upłynięciu okresu ważności Karty nie będzie można jej użyć do dokonania zakupów czy ponownie aktywować ani nie zostaną zwrócone pozostałe na niej środki. Datę ważności Karty można sprawdzić w dziale „Moje zamówienia” w obszarze klienta.
 6. Środki dostępne na Karcie nie mogą być zwrócone ani wymienione na gotówkę. Karty nie można użyć do zakupienia innej Karty. Dostępne na Karcie środki można sprawdzić na koncie użytkownika pod linkiem www.kavehome.com.
 7. Jeśli środki dostępne na Karcie w całości pokrywają kwotę za zakupy, wyłączną akceptowaną formą płatności będzie dana Karta. Jeśli środki dostępne na Karcie nie pokrywają w całości kwoty za zakupy, można skorzystać ze sposobów płatności dostępnych w momencie dokonywania zakupu.
 8. Wyłącznie można wykorzystać jako środek płatniczy jedną kartę podarunkową na zamówienie.
 9. Akceptuje się zwrot Karty, która nie została wykorzystana, z uwzględnieniem warunków podanych w punkcie 11.1 Ogólnych zasad i warunków sprzedaży.
 10. Polityka wymiany i/lub zwrotów dla zamówień opłaconych kartą podarunkową jest taka sama jak dla pozostałych zamówień złożonych na www.kavehome.com. W stosownych przypadkach zwrot kwot zapłaconych przy pomocy Karty zostanie dokonany w formie zwiększenia środków dostępnych na danej Karcie.
 11. Karta uzyskana w nielegalny sposób będzie unieważniona, nie będzie można jej wykorzystać do zakupu produktów, a dostępne na niej środki nie będą zwrócone.
 12. W przypadku nabycia Karty Kave Home nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub za opóźnienie w otrzymaniu Karty przez odbiorcę z powodów niezależnych od Kave Home, takich jak między innymi (i) defekty systemów komunikacyjnych; (ii) nieprecyzyjne dane odbiorcy Karty udostępnione przez kupującego; (iii) niemożność dostarczenia Karty na udostępniony adres poczty elektronicznej lub (iv) uznanie wysłanej wiadomości elektronicznej jako spam lub wiadomości śmieci.

11. Zwroty

11.1. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego, użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, w ramach którego może zwrócić otrzymany produkt, jeśli okaże się, że nie spełnia on jego oczekiwań.

Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy jest zastrzeżone dla tych użytkowników, którzy działają w charakterze konsumentów i/lub użytkowników, zgodnie z definicją podaną w Królewskim Dekrecie Legislacyjnym 1/2007 z dnia 16 listopada, zatwierdzającym tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników, mogąc z niego skorzystać w terminie maksymalnie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu i zgodnie z oficjalnym kalendarzem miejsca, do którego produkt został dostarczony. Aby móc skorzystać z tego prawa, produkt musi być w idealnym stanie i w oryginalnym opakowaniu.

Zwrot ceny zakupu zostanie dokonany przy użyciu tego samego środka płatniczego, który został użyty do opłacenia zamówienia i w każdym przypadku w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty otrzymania prośby o anulowanie, pod warunkiem, że to Kave zarządza odbiorem produktu. W przypadku, gdy użytkownik zwróci produkt za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy transportowej, zwrot ceny zakupu nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Kave faktycznej wiedzy o wysyłce produktu lub, w przypadku jej braku, niezwłocznie po otrzymaniu produktu.

Koszty zwrotu produktu w wyniku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi Kave tylko w przypadku, gdy dotyczą one przesyłek pierwotnie przeznaczonych na terytorium Hiszpanii, Francji i Włoch. W przypadku, gdy pierwotna przesyłka została zakontraktowana na kwotę wyższą niż przesyłka podstawowa, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwrócona zostanie jedynie część odpowiadająca przesyłce podstawowej. Klient musi ponieść koszty zwrotu i dostarczenia produktów na adres wskazany przez Kave w danym momencie lub, w przeciwnym razie, na następujący adres: Polígono Industrial Pla de la Mata, sector S-3, Carretera Hostalric-Blanes C-35 km. 72, 08495 Fogars de la Selva (Barcelona).

W przypadku, gdy produkty nie dotrą w idealnym stanie, Kave zastrzega sobie prawo do zapłacenia niższej kwoty za zamówienie, rekompensując w ten sposób kwoty, które użytkownik musi zapłacić za nieprzestrzeganie zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie.

Aby dokonać tego rodzaju zwrotu, należy postępować zgodnie z krokami wskazanymi pod tym linkiem: https://faq.kavehome.com/pl-pl/faq/article/KA-01110.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować Kave, w Gironie (17410), C/Tallers, 14, telefon (+34) 900 89 79 80 i e-mail customer@kavehome.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od zakupu, poprzez jednoznaczne oświadczenie, listem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Pod poniższym linkiem znajduje się formularz odstąpienia od umowy: Formularz odstąpienia od umowy

11.2. Produkt wadliwy lub uszkodzony podczas transportu

Jeżeli produkt został uszkodzony podczas transportu, użytkownik powinien poinformować o tym fakcie jeszcze tego samego dnia, w którym otrzymał produkt i odnotować to na dowodzie dostawy wystawionym przez przewoźnika. Aby zgłosić tego typu incydent, możesz to zrobić bezpośrednio ze swojego konta osobistego, postępując zgodnie z krokami, które znajdziesz pod następującym linkiem: https://faq.kavehome.com/pl-pl/faq/article/KA-01109.

Kave pokryje koszty wysyłki w celu dostarczenia i zwrotu produktu.

Jeżeli użytkownik chce zwrócić towar inną firmą transportową niż zaproponowana przez Kave, a wybrana przez użytkownika firma transportowa pobiera wyższe opłaty, użytkownik pokryje różnicę w kosztach transportu.

Przed otwarciem produktu, użytkownik musi sprawdzić zgodność i stan produktów, integralność opakowania oraz czy liczba dostarczonych opakowań odpowiada liczbie wskazanej na dowodzie dostawy, składając natychmiastową reklamację w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości. Jeśli użytkownik wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości przed otwarciem produktu, Kave prosi, aby nie otwierał pieczęci lub opakowania i jeśli to możliwe, aby napisał "przyjęto z zastrzeżeniami" na dowodzie dostawy i określił, czego dotyczy problem.

Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony ze stanu dostarczonych produktów, powinien niezwłocznie skontaktować się z Kave telefonicznie pod numerem: (+34) 900 89 79 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres customer@kavehome.com i zawsze w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia.

12. Obsługa klienta

W przypadku jakichkolwiek pytań lub incydentów, można zapoznać się z naszym FAQ i skontaktować się z działem obsługi klienta Kave Home pod wskazanym poniżej numerem telefonu lub e-mailem w godzinach pracy ustalonych w tym celu.

- Telefon: (+34) 900 89 79 80

- Adres: C/Tallers, 14. Sils 17410 (Girona).

- Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8:00h do 19:00h.

- Adres e-mail: customer@kavehome.com

13. Gwarancja

Wszystkie nasze produkty objęte są krajową gwarancją na wady fabryczne na okres 2 lat, z wyjątkiem tych produktów, dla których wskazany jest inny okres.

Gwarancja jest wyraźnie wykluczona w następujących przypadkach:

a) Transport, wypadki, niewłaściwe użytkowanie i inne uszkodzenia nie wynikające z normalnego użytkowania produktu przez klienta po dostarczeniu towaru. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie szkody transportowe powstałe przed odbiorem materiału.

b) Transport produktu bez oryginalnego opakowania.

c) Oparzenia, przecięcia, zadrapania, zmarszczki, znaki, zadrapania lub inne uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta lub niewłaściwe użytkowanie produktu.

d) Używanie lub kontakt z produktami chemicznymi (kwasy, rozpuszczalniki, barwniki, farby, amoniak, lakiery lub inne produkty fryzjerskie...) lub traktowanie środkami czyszczącymi, które nie są wskazane dla konkretnej tapicerki produktu objętego gwarancją.

e) Pogorszenie się koloru w wyniku wystawienia produktu na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

f) Pośrednie szkody i straty wszelkiego rodzaju.

g) Szkody, osobiste i/lub materialne, powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez użytkownika zasad i instrukcji podanych przez Kave dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji produktu.

14. Siła wyższa

Kave nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub za opóźnienie w ich wykonaniu, jeżeli takie naruszenie jest spowodowane siłą wyższą, w tym strajkami generalnymi, terytorialnymi lub branżowymi, powodzią, pożarem itp.

15. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także z obowiązującymi w każdym czasie aktualnymi przepisami, informujemy, że Państwa dane osobowe zebrane za pośrednictwem niniejszego dokumentu będą przetwarzane przez Kave Home, S.L.U. w celu realizacji istniejącej relacji handlowej pomiędzy Państwem a naszą firmą.

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody ich właściciela, pod warunkiem, że taka komunikacja odpowiada potrzebie rozwoju, realizacji i kontroli stosunków handlowych i/lub jest ograniczona do wyżej wymienionych celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W związku z powyższym, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Kave Home, S.L.U. w celu realizacji wcześniej wskazanych celów.

Informujemy, że mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, odwołania, sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych w dowolnym momencie w siedzibie handlowca wskazanej powyżej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres customer@kavehome.com.

Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu internetowego Kave dostępnej pod tym linkiem: https://kavehome.com/pl/pl/privacy-policy/.

16. Własność intelektualna

Kave zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, w tym prawa tajemnicy handlowej, dotyczące wszelkich planów, standardów, obrazów, diagramów, materiałów graficznych, fotografii, próbek projektowych, treści i innych dokumentów, zarówno w formie elektronicznej, drukowanej, jako materiał wstępny lub broszury, które zostaną dostarczone użytkownikowi w kontekście produkcji, testowania, demonstracji i marketingu jego produktów.

17. Nieważność lub możliwość unieważnienia, prawo właściwe i jurysdykcja

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, podlegające unieważnieniu, nielegalne lub niezgodne z prawem, wówczas, w najszerszym znaczeniu interpretacyjnym dopuszczonym przez prawo:

a) oświadczenie takie nie unieważnia pozostałej części umowy, która pozostaje w pełnej mocy; oraz

b) W miarę możliwości nieważna lub podlegająca unieważnieniu klauzula lub klauzule zostaną zastąpione lub dostosowane w celu ich unieważnienia.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są regulowane i interpretowane, we wszystkich kwestiach, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, zgodnie z prawem hiszpańskim. Kave i użytkownik wyraźnie zgadzają się zrzec się jakiejkolwiek innej obowiązującej jurysdykcji i poddać wszelkie spory, które mogą wyniknąć z dostarczenia produktów lub usług objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, sądom i trybunałom odpowiadającym miejscu zamieszkania konsumenta. Alternatywnie, konsument może wybrać jurysdykcję sądów w mieście Girona (Hiszpania).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. oraz Ustawą 7/2017 z dnia 2 listopada, przekazujemy Państwu poniższy link, który umożliwia dostęp do platformy internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN